Dochody objęte zwolnieniem z PIT będą miały wpływ na prawo do ulgi

12:47, 12.07.2019 Natalia Ołówko

Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) – niezależnie od tego czy będą opodatkowane, czy zwolnione – nie będą mogły przekroczyć kwoty 3089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci lub prawa do ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT.

4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl nowych uregulowań podatnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia już od 1 sierpnia 2019 r. skorzystają ze zwolnienia z PIT dochodów z pracy i umów zleceń do wysokości 85 528 zł.

Wprowadzane zmiany jednakże pociągają za sobą pewne modyfikacje dotychczas funkcjonujących rozwiązań, które ustawodawca zamierza dostosować do zmienionego stanu prawnego. W tym zakresie zwrócić uwagę należy m.in. na kwestię zaliczania zwolnionych dochodów do limitu umożliwiającego skorzystanie z preferencji zawartych w art. 6 ust. 4 oraz art. 27f ustawy o PIT.

Ten aspekt ma doprecyzować zmieniany przepis zawarty w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z jego nowym brzmieniem rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli skorzystać z możliwości preferencyjnego wspólnego rozliczenia z dzieckiem (art. 6 ust. 4 ustawy o PIT) pod warunkiem, iż dochody dziecka, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub dochoy zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 3089 zł.

Analogicznie, ze względu na zmianę wprowadzoną w brzmieniu ww. przepisu z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej (art. 27f ustawy o PIT), będą mieli rodzice dzieci, których dochody w roku podatkowym nie przekroczyły opisywanego limitu w wys. 3089 zł, do którego zaliczać się będą również dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie wprowadzanego przepisu z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej omawiane zwolnienie dla młodych podatników możemy przeczytać, że takie zmiany mają zapewnić zachowanie status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia), uczącego się dziecka, które obecnie są uwzględniane przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci lub z prawa do ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT.

Brak opisywanych zmian spowodowałby nierówność między osobami będącymi rodzicami młodych osób, których wysokie przychody korzystają ze zwolnienia, a rodzicami, których dzieci uzyskują okazjonalne, wakacyjne dochody, np. z umowy o dzieło.

Należy ponadto mieć na uwadze, że nowe zwolnienie, poza oczywistymi korzyściami dla podatników, których dochody zostaną nim objęte, spowoduje powstanie dodatkowych obowiązków dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników do 26 roku życia. Pracodawcy będą musieli bowiem analizować konieczność pobierania zaliczek na podatek dochodowy poprzez kontrolę wieku pracownika oraz kwotowego limitu dochodów uprawniającego do objęcia zwolnieniem.

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl