Publikacje

Przeszukaj nasze publikacje prasowe i artykuły dostępne po zalogowaniu
Sortuj według daty
Sortuj według autora

Opłata recyklingowa - za reklamówkę trzeba zapłacić

Od 1 stycznia br. przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego zostali zobowiązani do pobierania opłaty recyklingowej od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

15:01, 10.01.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ulga na samochód na korzystniejszych zasadach już w rozliczeniu za 2017 rok

Każdy kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub ma przyznaną rentę, a jednocześnie jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, może odliczyć od podatku kwotę 2280 zł. Nie trzeba już dokumentować faktu wykorzystywania samochodu dla potrzeb niepełnosprawności. Nowe zasady odliczeń ulgi na samochód możemy stosować już przy rozliczeniu podatku za 2017 rok.

14:50, 10.01.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Jednorazowa amortyzacja może dotyczyć również zamortyzowanych częściowo w 2017 roku środków trwałych

Możliwość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dotyczy również środków trwałych, które zostały nabyte po 1.01.2017 r. i zostały częściowo już w tym roku zamortyzowane.

14:47, 10.01.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Stawka podatku od gruntu zależy od sposobu jego wykorzystania, a nie od statusu posiadacza

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że grunty będące we współposiadaniu przedsiębiorcy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie muszą być opodatkowane według najwyższej stawki podatku od nieruchomości, jeśli grunt nie jest wykorzystywany w działalności.

14:38, 10.01.2018 Ewelina Nawrocka

Obowiązek rozliczenia WNT w przypadku otrzymania faktury z zagranicznym VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) ma miejsce w każdym przypadku, gdy krajowy podatnik VAT czynny, zakupi na potrzeby prowadzonej działalności towary od czynnego podatnika podatku od wartości dodanej i w wyniku tej transakcji towary zostaną przywiezione do Polski z terytorium innego państwa Unii.

14:30, 10.01.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zakup materiałów poza strefą ekonomiczną rodzi ryzyko utraty zwolnienia podatkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej wiąże się z pewnymi przywilejami. Podstawową preferencją ustawodawcy jest zwolnienie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

14:17, 10.01.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatki na ekspertyzy, opinie i usługi doradcze tylko wówczas, gdy zostały nabyte od jednostki naukowej

Od 1 stycznia 2018 roku kosztami kwalifikowanymi, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową są wyłącznie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, które zostały nabyte na podstawie umowy od jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

14:08, 10.01.2018 Piotr Adamczyk

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 27 listopada 2017 r., dotyczący rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji sprzedaży na 2018 r.

10:05, 14.12.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Od 2018 roku 1000 złotych świadczeń z ZFŚS wolne od podatku

Od 2018 roku pracownicy i członkowie ich rodzin będą otrzymywać więcej świadczeń socjalnych zwolnionych od podatku PIT. To efekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w obszarze zwolnień przedmiotowych, w tym świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu socjalnego.

10:02, 14.12.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zapomogi z ZFŚS zwolnione z podatku bez limitu

Od nowego roku pracownik, czy też członek jego rodziny może uzyskać zapomogę, sfinansowaną ze środków ZFŚS zwolnioną z podatku bez względu na jej wysokość.

09:59, 14.12.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Z końcem 2017 roku upływa termin do wypełnienia niektórych obowiązków związanych z raportowaniem CbC

Przypominamy, iż z końcem 2017 roku dla niektórych jednostek upływa termin do złożenia informacji o grupie podmiotów (raport CbC) za 2016 rok oraz powiadomień o tym, która jednostka z grupy będzie składała raport za rok 2017.

09:57, 14.12.2017 Ewelina Nawrocka

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji realizowanych w oddziale

Zakład przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce nie stanowi odrębnego podatnika od jednostki macierzystej, jednocześnie jednak dochody, które mogą zostać przypisane temu zakładowi podlegają opodatkowaniu w Polsce. Z tego względu ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych również na położone na terytorium Polski zakłady zagranicznych przedsiębiorstw (w tym także z tytułu transakcji realizowanych z jednostką macierzystą).

09:54, 14.12.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Dodatkowe atrakcje podczas szkolenia produktowego wyłączone z kosztów podatkowych

W ramach szkoleń mających na celu prezentację oferty podatnika niejednokrotnie zapewniane są dodatkowe atrakcje towarzyszące, które  obejmują występy artystów, organizację imprezy sportowej, czy też uroczystego bankietu po zakończeniu prezentacji towarów. Podatnicy mają wątpliwości czy wydatki ponoszone na tego rodzaju atrakcje mogą stanowić koszty podatkowe.

09:51, 14.12.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Kwota utraconego wadium nie stanowi KUP

Odmowa zawarcia umowy na skutek błędu w ofercie powoduje brak podstaw do uznania kwoty zatrzymanego wadium za koszt uzyskania przychodów. Tak wynika z najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 października 2017 roku.

09:47, 14.12.2017 Piotr Adamczyk

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności od spółki osobowej

Trudno jest zaliczyć w koszty podatkowe nieściągalną wierzytelność od spółki osobowej. Jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, to de facto mamy do czynienia z wieloma podmiotami zobowiązanymi do uregulowania długu spółki. W konsekwencji w stosunku do każdego z nich trzeba uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności.

11:56, 13.11.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Udział w zagranicznych targach z podatkiem u źródła

Nabyte usługi od zagranicznego organizatora targów handlowych należy zakwalifikować jako usługi reklamowe bądź też świadczenia o podobnym charakterze, które co do zasady podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 20%. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 września 2017 roku (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.143.2017.1.BG).

11:49, 13.11.2017 Piotr Adamczyk

Prawo do weryfikacji straty przedawnia się po 5, a nie po 10 latach

W dniu 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego podjął uchwałę, w sprawie okresu przedawnienia prawa do odliczenia straty podatkowej.

11:43, 13.11.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Faktura z błędnym określeniem przedmiotu sprzedaży nie daje prawa do odliczenia VAT

Jednym z obowiązkowych elementów faktury jest wskazanie nazwy towaru lub usługi. Podanie na fakturze błędnej nazwy dokonanej czynności, może skutkować brakiem prawa do odliczenia u odbiorcy faktury.

11:39, 13.11.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Wydatki na aplikację prawniczą mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawniczych może zaliczyć ponoszone przez nią od momentu rozpoczęcia działalności opłaty za aplikację radcowską oraz składkę korporacyjną do kosztów uzyskania przychodów.

11:34, 13.11.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

MF ostrzega przed optymalizacją z wykorzystaniem dywidend

Ministerstwo Finansów wydało kolejne, już piąte w tym roku, ostrzeżenie przed stosowaniem schematów optymalizacyjnych. Tym razem ostrzeżenie dotyczyło przypadków nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.

11:21, 13.11.2017 Ewelina Nawrocka

Planowana likwidacja górnego limitu do naliczania składek ZUS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skutkiem przyjęcia projektowanego rozwiązania ma być zwiększenie obciążeń składkowych zarobków najlepiej zarabiających.

11:16, 13.11.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Od 2019 r. okres przechowywania akt pracowniczych tylko 10 lat

Rada Ministrów w dniu 24 października br. przyjęła, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Najważniejsze zmiany przewidziane w powyższym projekcie obejmują skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

11:00, 13.11.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Moment zaliczenia do KUP wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych po przekształceniu

Przy przekształceniu koszty wynagrodzeń pracowniczych stanowią koszt podatkowy, w miesiącu za który wynagrodzenia te są należne, niezależnie od faktu, który podmiot (przekształcany, czy przekształcony) wypłaci pracownikom należności.

14:48, 12.10.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Planowane zmiany w Prawie Pracy w 2018 roku

Pracodawcy musze się przygotować na istotne, planowane zmiany w prawie pracy.

Nad zmianami w Kodeksie Pracy pracują obecnie niezależnie od siebie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy oraz Kancelaria Prezydenta RP.

14:11, 12.10.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatki na nasadzenia zastępcze drzew i krzewów poza wartością początkową

Wydatki na nasadzenia zastępcze drzew podlegają zaliczeniu do kosztów bieżących. Nie należy ich uwzględniać w wartości początkowej środka trwałego.

14:06, 12.10.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatki na nabycie stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy w KUP

Wydatki na zakup stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy, można zaliczyć do kosztów podatkowych jeżeli strój pełni funkcję reklamową. Prawo do takiego kosztu ma również przedsiębiorca jednoosobowy.

14:02, 12.10.2017 Piotr Adamczyk

Upływ terminu przedawnienia skutkuje przychodem

Upływ terminu przedawnienia skutkuje powstaniem  przychodu u dłużnika. Jeżeli dłużnikami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności, wierzyciel  ma obowiązek wystawić tym osobom informację podatkową PIT-8C.

13:59, 12.10.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Planowane zmiany w podatku PIT od 2018 roku

Od 2018 roku planowane jest wprowadzenie szeregu zmian do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niektóre z nich będą miały charakter istotny, niektóre zaś tylko porządkujący.

13:50, 12.10.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zbliża się termin do złożenia powiadomienia w sprawie raportu CbC

Do 31 października 2017 r. niektóre spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych będą musiały zawiadomić organy podatkowe, który podmiot z grupy jako podmiot dominujący obowiązany jest do złożenia tzw. raportu CbC.

13:42, 12.10.2017 Ewelina Nawrocka

„E-kasy” już w 2019 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający kasy fiskalne posiadające połączenie z Centralnym Repetytorium Kas, w którym docelowo mają być przechowywane wszystkie wystawiane paragony.

13:36, 12.10.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opodatkowania VAT kontraktów menadżerskich

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) państwowe oraz samorządowe spółki kapitałowe zostały zobligowane do zatrudniania członków zarządów w oparciu o umowy o świadczenie usług zarządzania.

Zawarcie takiej umowy, w świetle prezentowanego ostatnio stanowiska organów podatkowych stanowi przejaw podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W konsekwencji, w ocenie organów podatkowych, każdy członek zarządu, który zawarł umowę o świadczenie usług zarzadzania, bez względu na warunki jej wykonywania, postrzegany był jako podatnik VAT.

11:14, 09.10.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

PKWiU 2008 może zostać w podatkach rok dłużej

PKWiU z 2008 najprawdopodobniej będzie obowiązywać do końca 2018 roku. 

08:48, 12.09.2017 Ewelina Nawrocka

Od 2018 roku nowe przepisy o danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane w skrócie RODO). 

08:46, 12.09.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Dostawa betonu do określonego miejsca nie podlega odwrotnemu obciążeniu

Dostawa betonu i wypompowanie go w określone miejsce nie podlega odwrotnemu obciążeniu. W tym wypadku decydujące znaczenie ma zakres odpowiedzialności sprzedawcy.

08:43, 12.09.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji nie dotyczą powiązań rodzinnych

Zakres podmiotów powiązanych przy cienkiej kapitalizacji jest węższy niż w przepisach dotyczących cen transferowych. Do stosowania przepisów w zakresie cienkiej kapitalizacji są zobowiązane wyłącznie podmioty, które są powiązane ze sobą tylko kapitałowo.

08:39, 12.09.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Bilety lotnicze bez podatku u źródła

Przedsiębiorcy nie będą musieli się już martwić brakiem certyfikatów rezydencji usługodawców świadczących przewozy pasażerskie lotnicze. Ostatnia nowelizacja wyłącza z opodatkowania podatkiem u źródła tego rodzaju należności.

08:36, 12.09.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Mali podatnicy mogą skorzystać z dwóch ulg amortyzacyjnych

Dzięki ostatnim zmianom przedsiębiorcy, którzy spełniają definicję małego podatnika bądź rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą w tym samym roku zaliczyć do kosztów podatkowych zarówno jednorazowy odpis do wysokości 50 tys. euro, jak też do 100 tys. zł.

08:33, 12.09.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wycieczka z socjalnego może być bez podatku

W najnowszych stanowiskach organów podatkowych znajdujemy potwierdzenie, że udział pracownika w wycieczce sfinansowanej z ZFŚS może być bez podatku PIT.

Tak będzie kiedy celem wycieczki jest między innymi integracja załogi i każdy z pracowników ma możliwość wzięcia udziału w wycieczce, potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2017 r., znak:: 0115-KDIT2-2.4011.117.2017.1.NPR.

11:43, 08.08.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nie każda mała spółka ma prawo do 15% CIT

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. dochody małych podatników, oraz podatników rozpoczynających działalność są opodatkowane obniżoną – 15% stawką podatku dochodowego od osób prawnych. W ostatnim okresie zostały wydane dwie interesujące interpretacje dotyczące prawa do 15% CIT.

11:41, 08.08.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Od 2018 roku planowane jest wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

11:38, 08.08.2017 Piotr Adamczyk

Strata ze zbycia wierzytelności własnej w KUP – tylko w kwocie netto

Ustawy o podatkach dochodowych uzależniają zaliczenie straty z odpłatnego zbycia wierzytelności do kosztów podatkowych od uprzedniego zarachowania jej do tzw. przychód należny. Przepisy nie wskazują jednak, czy w KUP może się znaleźć jedynie kwota netto należności, czy też kwota wraz z podatkiem VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w licznych orzeczeniach, w tym w szczególności w uchwale z dnia 11 czerwca 2012 r. Sygn. akt I FPS 3/11 potwierdził, że kosztem podatkowym jest cała kwota należności wraz z należnym VAT (brutto).

11:06, 08.08.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Skończy się spór o zasady potrącania w czasie kosztów pośrednich

Koszty pośrednie od 2018 r. będą zarówno dla celów bilansowych i podatkowych potrącane jednolicie.

Ustawa o CIT dzieli koszty na bezpośrednie, które są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody oraz koszty pośrednie, potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo innego dowodu w przypadku braku faktury.

11:00, 08.08.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Przykłady nadużycia prawa w VAT – manipulowanie ceną produktów w zestawie

Przy sprzedaży zestawów produktów funkcjonalnie ze sobą niepowiązanych, dla potrzeb VAT należy odrębnie wycenić każdy z nich. Wycena taka jest bezwzględnie konieczna, jeżeli elementy zestawu objęte są różnymi stawkami VAT. Może przy tym pojawić się pokusa, aby cenę produktu z niższą stawką VAT ustalić na maksymalnie wysokim poziomie, natomiast ten ze stawką wyższą sprzedać - za przysłowiową „złotówkę”, wpływając w ten sposób na obniżenie obciążenia podatkiem VAT.

10:58, 08.08.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Dane o dochodach niektórych podatników CIT zostaną ujawnione

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Założeniem projektu jest podawanie do publicznej wiadomości przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych niektórych danych dotyczących 4.500 podatników CIT o najwyższych przychodach (z wyłączeniem podatkowych grup kapitałowych) oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych.

 
12:04, 07.07.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Odsetki naliczone do momenty zakończenia inwestycji zwiększają wartość początkową

Odsetki należne bankowi do momentu oddania środka trwałego do używania powiększają jego wartość początkową, niezależnie kiedy zostaną zapłacone. A contario – odsetki naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania - pozostają bez wpływu na wartość początkową, ale będą kosztem podatkowym dopiero w chwili ich opłacenia.

08:28, 07.07.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Niepotrącony, a dopłacony przez płatnika podatek u źródła można dać w koszty

Płatnik ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu poniesionego ciężaru podatku u źródła za zagranicznego kontrahenta poprzez ubruttowienie wypłacanej na jego rzecz należności.

08:27, 07.07.2017 Piotr Adamczyk

Transport i montaż wyrobów poza strefą nie wyklucza zwolnienia w CIT

Niektóre czynności związane z prowadzoną działalnością na terenie strefy faktycznie mogą lub nawet muszą być wykonywane poza jej terenem. Transport i montaż elementów stalowych poza strefą stanowią element działalności produkcyjnej prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, która może być z podatku zwolniona.

08:23, 07.07.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Limit zakupów 200 zł przy TAX FREE

Od 1 sierpnia wraca limit zakupów 200 zł przy TAX FREE

08:22, 07.07.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Dwa lata na skorzystanie z „ulgi na złe długi"

Z ulgi na złe długi można skorzystać tylko wówczas, jeżeli od wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata liczone od końca roku, w którym faktura została wystawiona

08:21, 07.07.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów czeka na propozycje sposobów weryfikacji kontrahentów w VAT

Ministerstwo planuje wydać objaśnienia podatkowe dotyczące należytej staranności w VAT i oczekuje w tym zakresie propozycji podatników co do sposobów weryfikacji kontrahentów dla potrzeb odliczenia VAT naliczonego.

08:16, 07.07.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazało się kolejne ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową. Tym razem jest ona związana z funkcjonowaniem spółek w podatkowych grupach kapitałowych.

10:58, 27.06.2017 Łukasz Błażewicz, doradca podatkowy

Dożywotnia służebność mieszkania nie uprawnia do zwolnienia z podatku

Organy podatkowe prezentują profiskalną interpretację przepisów dotyczących zwolnienia  od podatku środków pieniężnych wydatkowanych na cele mieszkaniowe.

Przeznaczenie uzyskanych przychodów ze zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat na realizację własnych celów mieszkaniowych co do zasady pozwala na zmniejszenie ciężaru opodatkowania.

09:07, 13.06.2017 Łukasz Błażewicz

Wydatki na gadżety reklamowe niekiedy mogą być kwestionowane przez organy podatkowe

Spółka przekazuje obecnym bądź potencjalnym kontrahentom drobne, zwyczajowo przyjęte prezenty, jak długopisy, kalendarze, komplety do kawy, breloki do kluczy, etui, jedwabne krawaty ze spinkami, MP4, multinarzędzia, latarki z kompletem narzędzi, pendrive, portfele, ramki cyfrowe, stacje pogodowe, zegary ścienne, kubki termiczne i inne gadżety. Prezenty przekazywane są zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom Spółki. Niektóre prezenty posiadają logo Spółki, a inne nie, a ich wartość jednostkowa jest stosunkowo niska, przez co z pewnością nie noszą charakteru okazałości czy wystawności. W związku z przekazywaniem drobnych upominków, Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wnosząc o potwierdzenie, iż wydatki na drobne upominki mogą stanowić jej koszty podatkowe. 

09:05, 13.06.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Ulgi inwestycyjne na nowych zasadach

Podatnicy podatku CIT jak i PIT, będą mogli skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na nabywane środki trwałe do wysokości 100.000 złotych rocznie. Warunek - muszą nabyć środki trwałe fabrycznie nowe, za minimalną kwotę 10.000 zł w roku. Przy czym może to być kilka środków trwałych, ale wartość początkowa każdego z nich powinna być większa niż 3.500 zł. 

09:02, 13.06.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nawet od nieukończonego budynku gmina może żądać podatku od nieruchomości

Rozpoczęcie użytkowania budynku, nawet jeszcze niewykończonego, powoduje konieczność zapłacenia podatku ustalanego od całego budynku. Tak wynika z najnowszego wyroku NSA z 5 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1038-41/15), oddalającego skargę kasacyjną spółki na niekorzystne dla niej rozstrzygnięcie nakazujące zapłatę podatku od nieruchomości od jeszcze nieukończonej powierzchni budynku.

09:01, 13.06.2017 Piotr Adamczyk

Zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych

Z dniem 1 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące m.in. zaskarżania interpretacji indywidualnych.

08:58, 13.06.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Schematy optymalizacji podatkowej, do których można zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – ostrzeżenie Ministra Finansów

Ministerstwo Finansów w dniu 8 maja 2017 roku opublikowało dokument, którego celem jest poinformowanie podatników o liście zagadnień mogących skutkować zastosowaniem wprowadzonej z dniem 15 lipca 2016 r. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej) w stosunku konkretnych schematów optymalizacyjnych.

11:34, 11.05.2017 Piotr Adamczyk

70% podatku od odszkodowania za zachowanie zakazu konkurencji

Spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna posiada mniej niż 50 % udziałów/akcji będzie musiała pobrać 70% podatek w przypadku wypłaty odszkodowania  z tytułu zakazu konkurencji ponad sześciokrotność wynagrodzenia.

11:24, 11.05.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Przedsiębiorcy posiadający więcej niż jedno zezwolenie strefowe jednak powinni ustalać dochód zwolniony z CIT odrębnie dla każdego zezwolenia

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia w specjalnej strefie ekonomicznej korzystają z preferencji podatkowych. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w strefach jest na tyle atrakcyjna, że niekiedy przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą na podstawie jednego zezwolenia strefowego występuje z wnioskiem o wydanie kolejnego, decydując się na kolejne inwestycje lub zwiększenie zatrudnienia.

11:20, 11.05.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Przychód z dzierżawy znaku towarowego nie może być opodatkowany ryczałtem

Przychody uzyskane przez osoby fizyczne z tytułu najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (o ile nie są one uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Przedmiotem umów najmu lub dzierżawy są najczęściej nieruchomości. Jednak możliwe jest zawarcie umowy najmu ruchomej, jak również praw majątkowych. Należy wskazać, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie ograniczają możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wyłącznie do przychodów uzyskanych z oddania w najem nieruchomości. Dlatego też mogą pojawić się wątpliwości, czy również przychody uzyskane z tytułu  oddania w najem (lub dzierżawę) praw majątkowych mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

11:17, 11.05.2017 Łukasz Błażewicz

Cienka kapitalizacja - decyduje wielkość udziałów na moment udzielania pożyczki

Przepisy ustawy o CIT przewiduję ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek uzyskanych od podmiotów powiązanych. Aktualny poziom powiązań bezpośrednich i pośrednich określony jest na poziomie 25%.

Z ostatnich stanowisk organów podatkowych, jak i orzeczeń sądowych wynika, że dla celów podatkowych należy badać poziom powiązań na moment udzielania pożyczki a nie na moment spłaty odsetek. A to z kolei prowadzi do wniosku, że zmniejszenie  wielkości udziału pożyczkodawcy, już po fakcie udzielenia pożyczki podmiotowi powiązanemu, nie pozwala na optymalizację podatkową zmierzającą do zaliczania w koszty podatkowe większej kwoty odsetek. 

11:15, 11.05.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Odwrotne obciążenie w budowlance – pułapki klasyfikacji GUS

Usługa montażu rusztowań dla potrzeb budowy sceny na imprezę kulturalną też z odwrotnym obciążeniem.

 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2017 r., (sygn. 0461-ITPP3.4512.203.2017.1.MD) stwierdził, że zaklasyfikowanie usług montażu, demontażu i dzierżawy rusztowań świadczonych dla potrzeb budowy scen na „imprezy kulturowe” do PKWiU 43.99.20.0, mimo, że prace te (w ocenie pytającej Spółki) nie są wykonywane w ramach budowy, bądź remontu budynków, urządzeń, bądź mostów, zobowiązuje do zastosowania do nich tzw. odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, a nie zasad ogólnych, o ile zostaną spełnione pozostałe podmiotowe przesłanki (transakcja realizowana pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, w ramach której usługodawca pełni rolę podwykonawcy).

11:03, 11.05.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Również na rzecz zagranicznych przedsiębiorców zapłata musi być za pośrednictwem rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2017 r. na gruncie ustaw o podatkach dochodowych obowiązuje ograniczenie możliwości zaliczenia wydatku w koszty podatkowe, który nie został poniesiony za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, jeżeli:
stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

15:22, 11.04.2017 Łukasz Błażewicz

Ustawa o wymianie informacji podatkowych

W dniu 20 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa ma na celu uporządkować, w jednym akcie prawnym, zagadnienia związane z wymianą informacji podatkowych, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany tych informacji, kontrolę ich wykonywania, jak również obowiązki dotyczące automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podatkowej.

15:13, 11.04.2017 Piotr Adamczyk

Odliczenie kosztów wynagrodzeń w ramach ulgi B+R jest obarczone ryzykiem

Na podstawie obowiązującej od początku 2016 r. roku ulgi badawczo-rozwojowej podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

15:09, 11.04.2017 Łukasz Błażewicz

Składki ZUS - przelew na jeden rachunek składkowy

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, autorstwa ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

15:06, 11.04.2017 Piotr Adamczyk

Podatnik ma prawo do interpretacji, pomimo iż w tej samej sprawie toczy się postępowanie za inny rok podatkowy

W celu uzyskania ochrony podatkowej, podatnicy (płatnicy, inkasenci) występują z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Wnioskodawca składa w tym zakresie odpowiednie oświadczenie.

15:00, 11.04.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Minister Rozwoju zapowiada likwidację 10% podatku u źródła od biletów lotniczych

Z komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rozwoju wynika, iż Ministerstwo przygotowało zmiany do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany te dotyczą zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku ubiegania się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku zakupu biletu u zagranicznego przewoźnika oraz obowiązku pobierania w Polsce 10% zryczałtowanego podatku u źródła.

14:47, 11.04.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Przeksięgowanie zwrotu VAT jedynie na poczet podatków państwowych

W świetle przepisów Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe może zostać uregulowane m.in. poprzez zaliczenie (przeksięgowanie) nadpłaty w innym  podatku. Pojęcie nadpłaty obejmuje także zwrot podatku VAT.

14:45, 11.04.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Dodatnia wartość firmy bez podatku PCC

Nabywający przedsiębiorstwo zazwyczaj jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie wyższe niż wartość wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Nadwyżka ceny zakupu nad wartością rynkową składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa stanowi dodatnią wartość firmy. Różnica ta wynika z uznania, renomy rynkowej, wartości doświadczenia pracowników czy kontaktów handlowych nabywanego przedsiębiorstwa.

Zdaniem organów podatkowych, jeżeli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa strony wyodrębniły wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatku, podatek należało pobrać według właściwych stawek. Jeżeli jednak nie wyodrębniono wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, to podatek należy pobrać według stawki najwyższej od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych. W podstawie opodatkowania należy również ująć dodatnią wartość firmy.

09:58, 10.03.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Potrącenie z tytułu kar umownych zwalnia dłużnika z obowiązku korekty VAT naliczonego

Podatnik, który nie uregulował należności za fakturę w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, zgodnie z art. 89b ustawy o VAT jest zobowiązany pomniejszyć podatek naliczony o kwotę VAT odliczonego na podstawie tego dokumentu, w zakresie przypadającym na nieuregulowane zobowiązanie.

Z zasady każdy sposób uregulowania faktury wyłącza obowiązek korekty po stronie dłużnika, nie mniej jednak w praktyce mogą pojawić się sytuacje budzące wątpliwości. To takiego właśnie przypadku odniósł się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2017 r. sygn. 2461-IBPP2.4512.1012.2.BW.

09:56, 10.03.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zmiany w rozliczeniach z podatku PIT

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, uchwalono zmiany dotyczące indywidualnych rozliczeń z podatku PIT.

Podstawowa zmiana, wprowadzona do ustawy o PIT polega na umożliwieniu podatnikom przesłania do organu podatkowego wniosku o sporządzenie indywidualnego zeznania rocznego. Wnioski takie można będzie składać tylko w formie elektronicznej w terminie od 1 stycznia do 15 kwietnia każdego roku. Wyjątkowo przy rozliczeniach za bieżący, 2016 rok wnioski o sporządzenie zeznania składać będzie można dopiero od 15 marca b.r.  We wniosku należało będzie podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Ten sposób rozliczenia przewidziany jest tylko dla  tych podatników, którzy uzyskują dochody za pośrednictwem płatników i rozliczają się na formularzu PIT-37. Podatnicy mogą wnioskować o sporządzenie dla nich łącznego rozliczenia małżonków, odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jak też o odliczenie przysługujących ulg, czy też przekazanie 1% podatku na rzecz OPP.

09:55, 10.03.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nowy kody wyrejestrowania w przypadku przejęcia zakładu pracy

Komunikowanie się z ZUS w zakresie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń, jak również bieżących rozliczeń z tytułu składek, zasadniczo odbywa się elektronicznie, w oparciu o sformalizowane druki. Co istotne, niektóre dane i informacje muszą zostać podane w nich w postaci kodu numerycznego.

Z dniem 1 marca br. wprowadzono zmiany polegające na dodaniu nowego kodu przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego.

Dodany kod „800” należy stosować w przypadku wyrejestrowania pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Dotychczas w tym zakresie należało stosować kod „600 – inna przyczyna wyrejestrowania”.

09:53, 10.03.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zakup biletów lotniczych od polskiego pośrednika zwalnia z obowiązku pobrania podatku u źródła

Najnowsze stanowisko organów podatkowych jest korzystne dla podatników, którzy kupują bilety od podmiotów zagranicznych, ale za pośrednictwem polskich pośredników.

W ocenie organu podatkowego, podatnik który dokonuje płatności za bilety lotnicze na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, nie jest zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Tak wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lutego 2017 r. sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.965.2016.2.AP.

09:52, 10.03.2017 Piotr Adamczyk

Od 1 marca nastąpiła rewolucja w strukturach organów podatkowych, skarbowych i celnych

Od 1 marca br. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej wprowadziła nową służbę – Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Krajowa Administracja Skarbowa uzyskała szerokie uprawnienia, które mają jej pomóc w skutecznym ściąganiu zaległych podatków oraz eliminacji tzw. szarej strefy.

09:49, 10.03.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Jak liczyć limit dla płatności gotówkowych?

Od 1 stycznia 2017 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono przepisy, na mocy których wyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów wydatki, za które zapłata nastąpiła niezgodnie z uregulowaniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ta z kolei wymaga, aby płatności pomiędzy przedsiębiorcami były regulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

10:42, 16.02.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Utrata zwolnienia z VAT uprawnia do korekty podatku naliczonego

Prawo do odliczenia VAT naliczonego w żadnym przypadku nie obejmuje zakupów dedykowanych transakcjom zwolnionym z tego podatku. Stąd też u podatników korzystających ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców (w ramach limitu obrotów aktualnie do 200 000 zł), u których cała sprzedaż nie jest obciążona VAT, możliwość dokonywania odliczeń w ogóle nie występuje.

11:05, 10.02.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Upominki przekazywane indywidualnym kontrahentom to reklama

Przedmioty zaopatrzone w firmowe logo, nawet jeżeli są przekazywane jako prezenty dla indywidualnych, wybranym kontrahentów, stanowią koszt reklamy a nie reprezentacji – takie podejście potwierdził NSA w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. sygn. akt II FSK 2293/16.

11:02, 10.02.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Umowa zlecenia nie zawsze musi być rozliczana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wskazał, że umowy zlecenia, które odpowiadają zakresowi przedmiotowemu prowadzonej działalności gospodarczej nie muszą w każdej sytuacji prowadzić do powstania przychodu z działalności gospodarczej.

 
10:58, 10.02.2017 Łukasz Błażewicz

Rozbieżne stanowiska organów podatkowych w zakresie powstania przychodu z umorzenia odsetek

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera przykładowy wykaz zdarzeń uznanych za przychody podatkowe. Do przychodów podatkowych zalicza się w szczególności wartość nieodpłatnych świadczeń oraz wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Są to przysporzenia majątkowe podatnika o charakterze trwałym, powodujące wzrost jego majątku.

10:53, 10.02.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Podatek PIT od nagród otrzymywanych przez uczestników akcji promocyjnych

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu udziału w konkursach i akcjach promocyjnych, na tych samych zasadach jakich są opodatkowane ich przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka przekazująca nagrody na rzecz przedsiębiorców nie jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu. Takie stanowisko wynika z interpretacji podatkowej z dnia 2 lutego 2017 r. (znak: 2461-IBPB-1-1.4511.652.2016.1.BS).

10:48, 10.02.2017 Piotr Adamczyk

Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie płatności gotówkowych powyżej 15.000 zł

Z najnowszego stanowiska Ministerstwa Finansów wynika, że „Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczy dwóch stron transakcji , jednak przepisy podatkowe które odwołują się do tej regulacji dotyczą wyłącznie jednej strony, czyli nabywcy. Skutki podatkowe dokonania płatności z naruszeniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się wyłącznie do podmiotu ponoszącego koszt w ramach transakcji, a więc do strony dokonującej płatności  (zapłaty)”.10:42, 10.02.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Od 2017 r. zmieniły się zasady opodatkowania aportów

Z dniem 1 stycznia 2017 r.  weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550). Ustawa wprowadziła m. in. zmiany dotyczące zasad opodatkowania aportów. Nowela dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (zmiana art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (zmiana art. 12 ust. 1 pkt ustawy o CIT).

10:40, 10.02.2017 Agata Kowalik – radca prawny, doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów o obliczaniu zaliczki na podatek po zmianach w 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wysokości tzw. kwoty wolnej od podatku. Z uwagi na nie do końca jasne przepisy ustawy nowelizującej zakłady pracy nie miały pewności, czy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego tj. 85 528 zł zaprzestać pomniejszania kwoty wolnej od podatku. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w tym zakresie. Poniżej treść stanowiska.

14:19, 12.01.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Dla kogo zwolnienie z obowiązku wysyłki JPK_VAT w 2017 r.

Od lipca 2016 r. czynni podatnicy VAT prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, zostali objęci obowiązkiem przekazywania miesięcznych informacji o prowadzonych ewidencjach VAT w strukturze JPK_VAT.

14:01, 12.01.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na naukę języka obcego do kosztów podatkowych

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bardzo często uczestniczą w różnego rodzaju formach kształcenia, które mają na celu nabycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z przykładów jest nauka języka obcego.

13:52, 12.01.2017 Łukasz Błażewicz

Darowizna pieniężna musi być za pośrednictwem rachunku bankowego

Przekazanie obdarowanemu pieniędzy w gotówce nie spełnia warunku udokumentowania środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy. Tak orzekł NSA w wyroku z dnia 5 stycznia 2017 roku, sygn. akt II FSK 3600/14, przypominając jednocześnie, że przepis art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyraźnie wskazuje, że zwolniona z podatku jest tylko darowizna, której przekazanie następuje za pośrednictwem rachunku bankowego nabywcy.

13:40, 12.01.2017 Piotr Adamczyk

Uproszczona metoda wpłacania zaliczek nie przewiduje obniżenia CIT do 15%

Ustawodawca zapomniał o obniżeniu stawki podatku CIT do 15 proc. dla firm wybierających uproszczoną metodę wpłacania zaliczek.

13:33, 12.01.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma obowiązywać do końca 2017 r. Zasadniczo w rozporządzeniu zostały powielone dotychczas obowiązujące regulacje.

13:29, 12.01.2017 Łukasz Błażewicz

Podatek u źródła - zmiany od 2017 r.

Od 2017 roku, niemal zawsze w przypadku płatności za usługi nabyte od nierezydenta będziemy musieli żądać certyfikatu rezydencji podatkowej, aby uniknąć obowiązku poboru podatku u źródła.

09:57, 16.12.2016 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kalifikacja usług związanych z nieruchomościami dla potrzeb VAT

W świetle przepisów o VAT podatek należny od danej transakcji powinien zostać rozliczony w miejscu (w państwie), w którym przypada miejsce jej świadczenia. Przy usługach świadczonych pomiędzy podatnikami, z zasady miejscem tym jest kraj siedziby usługobiorcy będącego podatnikiem.

09:55, 16.12.2016 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Koszty wynajmu mieszkania dla członka zarządu

Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki ponoszone na wynajem mieszkania dla członka zarządu, będącego jednocześnie udziałowcem Spółki – taki wniosek wynika z ostatniej interpretacji podatkowej z dnia 8 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-2.4510.982.2016.1.AP). Do tych wydatków można zaliczyć czynsz najmu, opłaty do spółdzielni mieszkaniowej oraz opłaty za media.

09:54, 16.12.2016 Łukasz Błażewicz

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2017 roku

Od stycznia 2017 r. podwyższeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

09:45, 16.12.2016 Piotr Adamczyk

Odpisy na ZFŚS w 2017 roku

Znana jest już wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 roku.

Ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 poz. 1984) postanowiono, że w roku 2017 podstawą do naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r.

09:29, 16.12.2016 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Remont sąsiedniej nieruchomości nie uprawnia do kosztów

Przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem o organem podatkowym było prawo zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na remont sąsiedniej nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanych przez dewelopera budynków znajdował się budynek z lat sześćdziesiątych ze starą elewacją. Podatnik postanowiła zagospodarować sąsiadujący teren poprzez modernizację elewacji i dachu budynku,  a także remont chodnika niestanowiącego jej własności.

09:28, 16.12.2016 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zwolnienie z akcyzy tylko dla zakładu energochłonnego dbającego o środowisko

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy akcyzowej przewidują odrębne zwolnienia z akcyzy dla czynności, których przedmiotem

13:37, 22.11.2016 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zmiany w strukturze JPK_VAT od 1 stycznia 2017 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję struktury JPK_VAT, która ma obowiązywać przy wysyłaniu informacji o prowadzonej ewidencji podatku od towarów i usług od stycznia 2017 r.

08:51, 14.11.2016 Anna Mełgieś

Odwrotne obciążenie obejmie branżę budowlaną

Pod obrady Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Przypomnijmy, że wynikające z niego zmiany mają objąć między innymi wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT przy świadczeniu niektórych usług budowlanych. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyła wszystkich podatników, a jedynie tych, którzy działają w branży budowlanej jako podwykonawcy. Oznacza to, że firmy realizujące roboty budowlane w charakterze wykonawców będą rozliczać VAT należny na dotychczasowych zasadach.

08:33, 14.11.2016 Anna Mełgieś

Wydatki na samochód wykorzystywany sporadycznie w celach prywatnych w całości w KUP

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać w całości odpisy amortyzacyjne od samochodu, nawet jeśli jest on wykorzystywany prywatnie. Kosztem będą również wszystkie wydatki dotyczące używania takiego samochodu w działalności.

08:18, 14.11.2016 Piotr Adamczyk

Zmiany w uldze badawczo – rozwojowej od 2017 roku

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.  Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawach o podatkach dochodowych, których skutkiem ma być zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

08:02, 14.11.2016 Agata Paul

Cienka kapitalizacja - zasady obliczania kapitału własnego

Odsetki wypłacane przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniom w zakresie prawa zaliczania ich do kosztów podatkowych. Wyłączeniu w odpowiedniej proporcji podlegają m.in. odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający ponad 25% udziałów (akcji) spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec tego podmiotu, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki.

07:59, 14.11.2016 Piotr Chojnacki

Jeden rachunek do opłacania wszystkich należności względem ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej przedstawiło projekt z dnia 18.10.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy a także zmianie niektórych innych ustaw - wprowadzający uproszczenia w zakresie regulowania należności względem ZUS.

07:53, 14.11.2016 Bożena Nowicka, doradca podatkowy

Podatnikami podatku od niektórych instytucji finansowych mogą być również przedsiębiorcy

09:10, 08.08.2016 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Interpretacja ogólna dotycząca podatku bankowego

12:31, 10.03.2016 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Zmiana rachunków bankowych do płatności niektórych podatków

09:32, 14.12.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Od 2016 roku PIT i VAT w jednym urzędzie (Rzeczpospolita, 19.10.2015)

Od przyszłego roku zmieni się właściwość organów w zakresie podatku od towarów i usług. W przypadku osób fizycznych będzie ona ustalana według ich miejsca zamieszkania albo adresu siedziby.

Więcej w Rzeczpospolitej:

Od 2016 roku PIT i VAT w jednym urzędzie, (Rzeczpospolita, 19.10.2015)

12:13, 19.10.2015 Bożena Nowicka

Szykują się zmiany w podatkach samorządowych

12:19, 06.02.2014 Agata Kowalik Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Czynniki kształtujące system podatkowy – unijna koherencja czy narodowa różnorodność? [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 108, Katowice 2012, s. 467-476

Czynniki kształtujące system podatkowy – unijna koherencja czy narodowa różnorodność? [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 108, Katowice 2012, s. 467-476

12:13, 01.06.2012 Grzegorz Matysek

Uwarunkowania skuteczności instrumentów podatkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, tom 173, s. 407-414

Uwarunkowania skuteczności instrumentów podatkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, tom 173, s. 407-414

12:13, 01.06.2011 Grzegorz Matysek

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl