Publikacje

Przeszukaj nasze publikacje prasowe i artykuły dostępne po zalogowaniu
Sortuj według daty
Sortuj według autora

Opublikowano obwieszczenie dotyczące rynkowego oprocentowania pożyczek dla potrzeb cen transferowych

Nowe obwieszczenie będzie stosowane w stosunku do pożyczek zawartych (lub dla których zmieniono oprocentowanie) w 2022 r.

09:28, 03.01.2022 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Odsprzedaż świadczeń sfinansowanych z ZFŚS podmiotom nieobjętym tym funduszem podlega VAT

W interpretacji podatkowej z dnia 21 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podmiot administrujący Zakładowym Funduszem Środków Socjalnych nie występuje w charakterze podatnika VAT w ramach wykonywania czynności związanych z administrowaniem. Inaczej klasyfikowana jest jednak sytuacja, gdy świadczenia zakupione uprzednio za środki Funduszu są odsprzedawane „na zewnątrz”.

08:57, 30.12.2021 Natalia Ołówko

Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień w zakresie cen transferowych i pośrednich transakcji rajowych

Ministerstwo Finansów w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości dot. sposobu stosowania przepisów cen transferowych w zakresie transakcji z rajami podatkowymi przygotowano projekt dokumentu ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych Nr 5: Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych, o którym mowa w art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1a i 1b ustawy o PIT”.

08:55, 30.12.2021 Karol Przydatek

Obniżenie stawki VAT dla energii cieplnej oraz energii elektrycznej

Na mocy rozporządzenia zmieniającego z dnia 17 grudnia 2021 r. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. wprowadzono obniżone stawki VAT.

08:53, 30.12.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zwolnienia z kas fiskalnych od 2022 r.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych wymaga zarejestrowania przy użyciu kasy rejestrującej. Wyjątek stanowią czynności zwolnione z fiskalizacji na mocy rozporządzenia wykonawczego. W Dzienniku Ustaw pod poz. 2442 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którego uregulowania mają obowiązywać w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

08:51, 30.12.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zwolnienie „dywidendowe” w spółce jawnej i komandytowej – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 15 grudnia 2021 r. nr DD5.8203.2.2021 w sprawie stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami podatku dochodowego. 

08:46, 30.12.2021 Łukasz Kalinowski - radca prawny

Estoński CIT – od 2022 roku łatwiejszy i prostszy

Od 2022 roku korzystanie przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych z opodatkowania na zasadach tzw. estońskiego CIT będzie łatwiejsze oraz korzystniejsze podatkowo niż miało to miejsce dotychczas.

08:43, 30.12.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Od nowego roku wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa karno-skarbowe

W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

08:41, 30.12.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Przychód ze sprzedaży bonu dopiero w momencie jego realizacji

W przypadku, gdy sprzedawca bonu jest zarazem podmiotem sprzedającym usługę, przychód u podatnika  powstaje dopiero z momencie jego realizacji.

09:48, 10.11.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

MF zaktualizowało Informator TPR

W celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania, opracowano zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących informacji o cenach transferowych – tzw. Informator TPR.

09:45, 10.11.2021 Karol Przydatek

Minimalny podatek dochodowy

Podatnicy CIT, którzy nie wykażą  dochodów również zapłacą podatek. Nowe regulacje w postaci tzw. minimalnego podatku dochodowego wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.  

09:36, 10.11.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Uchwała NSA – budowla może być opodatkowana jak budynek

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem, wymienione w tym przepisie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.

09:17, 10.11.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Uczestnictwo w konkursie może stanowić import usług

Dla potrzeb VAT usługą może być dowolne świadczenie („wszystko”) zrealizowane na rzecz innego podmiotu za wynagrodzeniem, jeżeli tylko nie stanowi ono dostawy towarów.

09:00, 10.11.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów za pośrednictwem spedytora

Przy dostawie towarów obowiązek rozliczenia VAT pojawia się z zasady w momencie dokonania ich dostawy, czyli w związku z przeniesieniem prawa do dysponowania towarem jak właściciel na nabywcę. W praktyce ustalenie tego momentu nie zawsze wydaje się być oczywiste w tych przypadkach, w których transport towarów na rzecz sprzedawcy realizuje zewnętrzny przewoźnik/spedytor.

08:58, 10.11.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Polski Ład w podatku od towarów i usług

Zmiany wprowadzane w ramach Polskiego Ładu nie czynią rewolucji w zakresie podatku VAT.

08:21, 10.11.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Dla kogo możliwy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2022 roku

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od 2022 roku pojawią się nowe, niższe stawki podatku między innymi dla lekarzy i informatyków.

08:05, 10.11.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Czas trwania PGK nie skraca pięcioletniego okresu rozliczania strat przez jej członków

Rozliczanie strat podatkowych poniesionych przez spółki, wchodzące w skład PGK w praktyce wzbudza duże wątpliwości. Jednak wydaje się że w końcu zostaną one rozwiązane.

07:57, 10.11.2021 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

SLIM VAT 2 - Ulga na złe długi od 1 października 2021 r.

Po wyroku TSUE w sprawie C-335/19 wiadomym już jest, że takie okoliczności, jak objęcie dłużnika postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym bądź likwidacyjnym, nie stanowią i nie stanowiły przeszkody dla wierzyciela w skorzystaniu z tzw. ulgi na złe długi. Od 1 października 2021 r., odpowiednio nie wyłączają one również obowiązku dłużnika w zakresie zmniejszenia odliczonego VAT od nieopłaconych faktur.

12:47, 08.10.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

SLIM VAT 1 - Termin rozliczenia korekty zakupowej in minus

Wprowadzone z dniem 1 stycznia br. uproszczenia w zakresie rozliczeń korekt in minus w praktyce nadal są źródłem wielu wątpliwości dotyczących terminu ich rozliczenia.

12:36, 08.10.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Przepisy o ukrytej dywidendzie wejdą w życie rok później

Po posiedzeniu sejmu z 1 października 2021 r. przyjęte zostały zmiany w ramach Polskiego Ładu. Wśród projektowanych zmian znajdowały się przepisy dotyczące zakazu odliczania od przychodu płatności za usługi wspólników, tzw. „ukrytej dywidendy”.

12:10, 08.10.2021 Karol Przydatek

Usługi doradcze w zakresie sukcesji firmy nie są kosztem podatkowym

Wydatki na usługi doradcze w zakresie sukcesji działalności gospodarczej są związane z osobistymi relacjami, zwłaszcza majątkowymi osób fizycznych - będących bezpośrednio lub pośrednio udziałowcami spółek oraz osób będących ich sukcesorami.

11:43, 08.10.2021 Karol Przydatek

Polski Ład obniży limit płatności bezgotówkowych

Wśród licznych zmian podatkowych, które wprowadza „Polski Ład”, czyli ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znalazł się również przepis dokonujący zmiany w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

11:37, 08.10.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Ulga na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe w ramach Polskiego Ładu

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe. Odliczeniu podlega 50% poniesionych przez podatnika kosztów, które zostały wskazane w ustawie o CIT.

11:24, 08.10.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Polski Ład – planowane zmiany opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez polskich podatników zagranicznych jednostkach kontrolowanych (dalej ZJK) funkcjonuje w Polsce od 2015 roku i stanowi jedno z narzędzi w walce ze zjawiskiem unikania opodatkowania.

11:17, 08.10.2021 Natalia Ołówko

Polski Ład – podatek od przerzucania dochodów

Projektowane zmiany w ustawach podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu nie tylko modyfikują treść obowiązujących przepisów, ale również przewidują wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań. 

08:53, 08.10.2021 Natalia Ołówko

Zwolnienie z podatku rodziców z czwórką dzieci

Podatnik, który wykonuje władzę rodzicielką w stosunku do co najmniej czwórki dzieci będzie zwolniony z podatku PIT. 

08:36, 08.10.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Planowane uproszczenia dotyczące podatkowych grup kapitałowych

W ramach „Polskiego ładu” planowane jest uproszczenie warunków uprawniających do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej, jak również umożliwienie odliczania strat poniesionych przez Spółki tworzące grupę.

08:10, 08.10.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Jakie zmiany w VAT od października?

Z dniem 1 października br. mają wejść w życie przepisy tzw. pakietu SLIM VAT 2. Na chwilę obecną ustawa z zmieniająca z dnia 11 sierpnia ustawę o VAT oraz ustawę Prawo bankowe nie została jeszcze opublikowana, ale jest już podpisana przez Prezydenta, co pozwala sądzić, że wynikające z niej uproszczenia będą obowiązywały od czwartego kwartału tego roku.

08:27, 06.09.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Objaśnienia podatkowe do pakietu VAT e-commerce

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce, obejmującego uregulowania unijne dotyczące transgranicznego handlu elektronicznego oraz świadczenia usług na rzecz konsumentów oraz niektórych innych podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej.

08:23, 06.09.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Przy rozliczaniu straty poniesionej przed wstąpieniem do PGK uwzględnia się okres funkcjonowania grupy

Powyższe może uniemożliwić odliczenie straty podatkowej.

14:05, 03.09.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Produkcja na nowej linii też korzysta ze zwolnienia w SSE

Zwolnieniu z opodatkowania w SSE podlega również dochód generowany na środkach trwałych, których zakup nie stanowił kosztu kwalifikowanego w ramach inwestycji strefowej. Istotne jest jednak, aby produkcja była prowadzona w SSE oraz przedmiot działalności wynikała z zezwolenia strefowego 

13:50, 03.09.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zawiadomienie o wspólnikach spółki jawnej konieczne przed przekształceniem

W przypadku przekształcenia spółki handlowej w spółkę jawną, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, złożenie odpowiedniej informacji warunkuje neutralność podatkową w CIT spółki jawnej. Jak wynika z interpretacji Dyrektora KIS, informację zobowiązana jest przedstawić spółka przekształcana, a nie spółka jawna.

13:45, 03.09.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Koszty ujmowane w księgach muszą być należycie udokumentowane

Dowód niezgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, nie może stanowić podstawy zapisów ani w księgach rachunkowych ani w podatkowej księdze przychodów  i rozchodów.   

13:40, 03.09.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Podobieństwo świadczeń a obowiązki podatkowe

Kilkukrotnie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca posługuje się sformułowaniem „świadczenia o podobnym charakterze”. 

13:30, 03.09.2021 dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy

Składki ZUS płaci pracodawca, nawet kiedy to nie on zatrudnia

Dany podmiot może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za składki ZUS, w sytuacji kiedy na jego rzecz pracownik świadczy pracę w ramach umów zlecenia zwieranych z innym podmiotem. W powyższym zakresie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Sąd Najwyższy podjął dwie ważne uchwały.

13:07, 03.09.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zmiany w nieodpłatnym udostępnianiu samochodów służbowych do celów prywatnych

W ramach „Polskiego Ładu” planuje się zmiany w zasady ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

09:40, 29.07.2021 Karol Przydatek

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej

Projekt ustawy zmieniającej przepisy prawa podatkowego w ramach „Polskiego Ładu” zawiera w sobie również zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.

09:28, 29.07.2021 Karol Przydatek

Księgi i ewidencje tylko elektronicznie i z obowiązkiem przesyłania do urzędu skarbowego

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedstawiającym planowane zmiany w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg i ewidencji wyłącznie przy użyciu programów komputerowych, a także do automatycznego przesyłania ich do urzędu skarbowego.

09:17, 29.07.2021 Natalia Ołówko

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapewnienia płatności bezgotówkowych

W ramach „Polskiego Ładu planowane są zmiany obligujące przedsiębiorców do zapewnienia możliwości płatności przy użyciu instrumentu płatniczego.

09:13, 29.07.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

9% składki zdrowotnej od dochodu przedsiębiorcy od 2022 roku

W ustawie o świadczeniach z opieki zdrowotnej wprowadza się obowiązek opłacania składki zdrowotnej, której wysokość będzie zależna od kwoty dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym chodzi tutaj o dochód podatkowy, a nie zysk bilansowy.

08:59, 29.07.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zmiany w najmie prywatnym i zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych

W ujawnionym pakiecie zmian planowane jest wprowadzenie zmian w zasadach opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z najmu poza działalnością gospodarczą, z tzw. najmu prywatnego oraz wprowadzenie całkowitego zakazu amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych nawet jeśli są środkami trwałymi w firmie.

08:34, 29.07.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Planowane zmiany w cenach transferowych

W ramach planowanych zmian jest zakładane m.in. wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej.

08:28, 29.07.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Wynagrodzenie członków zarządu ze składką zdrowotną od 2022 r.

Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zgodnie z projektowanymi zmianami będą podlegały obowiązkowi ubezpieczania zdrowotnego.

08:25, 29.07.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - Pakiet e-commerce

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. wprowadzającej do ustawy o VAT uregulowania tzw. pakietu e-commerce.

11:17, 13.07.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zyski spółek komandytowych z przed 1 maja 2021 r. bez podwójnego opodatkowania

Wypłata wspólnikowi zysku wypracowanego przez spółkę komandytową przed dniem uzyskania przez nią statusu podatnika CIT, tj. przed 1 maja 2021 r., dokonana po tej dacie, nie podlega opodatkowaniu.

15:20, 12.07.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Od 1 lipca wpis do rejestru przedsiębiorców KRS tylko elektronicznie

W dniu 1 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy elektronizacji postępowań przed sądami prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy.

15:18, 12.07.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Umorzone subwencje bez podatku – jest projekt rozporządzenia

Przysporzenie z tytułu umorzenia obowiązku spłaty subwencji otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju, powstałe zarówno u podatników CIT jak i PIT, nie będzie podlegać podatkowi.

15:13, 12.07.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Podsumowanie zmian w JPK od lipca

1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1179). Większość z nich ma zastosowanie już do rozliczeń za lipiec 2021 r.

15:08, 12.07.2021 Natalia Ołówko

Zaliczka na poczet zysku wypłacana komplementariuszowi – opodatkowanie na moment wypłaty i brak pomniejszenia

Najnowsze interpretacje indywidualne umacniają niekorzystną dla podatników linię interpretacyjną, stanowiącą o konieczności opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym zaliczek na poczet zysku, wypłacanych komplementariuszowi przez spółkę komandytową w momencie ich wypłaty.

15:03, 12.07.2021 Natalia Ołówko

Wydatki na sport, kulturę i szkolnictwo- planowane zmiany w ramach Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w przepisach podatkowych (projekt z dnia 28 czerwca 2021 r.), których celem jest zachęcenie podatników CIT i PIT do finansowania nauki, sportu i kultury.

14:57, 12.07.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Świadczenie usług na rzecz pracodawcy z możliwością korzystania z podatku liniowego

Prezes spółki z o.o. może korzystać z podatku liniowego świadcząc dla spółki usługi, w której jest zatrudniony na umowę o pracę, jeżeli usługi te nie będą się pokrywać z zakresem czynności pracowniczych.

14:14, 12.07.2021 Karol Przydatek

Prowadzenie rachunku bankowego - limit w cenach transferowych

Dla transakcji prowadzenia rachunku bankowego limit w cenach transferowych liczy się według stawki opłat związanych z prowadzeniem rachunku.

14:08, 12.07.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Opublikowano interaktywny formularz TPR-C

Na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany formularz TPR-C (3) przeznaczony do składania informacji o cenach transferowych.

14:05, 12.07.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r. dla kolejnych branż

Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla kolejnych przedsiębiorców.

11:27, 18.06.2021 Karol Przydatek

Dofinansowanie do wynagrodzeń jest przychodem pomimo niezaliczenia wydatku do kosztów

Niezaliczenie do kosztów podatkowych wypłaconych pracownikom wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne nie zwalnia z obowiązku wykazania w przychodach podatkowych otrzymanego z FGŚP dofinansowania na ochronę miejsca pracy w związku z CoViD-19.

11:12, 18.06.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Przenoszona na kolejne okresy nadwyżka VAT nie podlega przedawnieniu

Zgodnie z najnowszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 24 lutego 2021 r. I FSK 126/20), instytucja przedawnienia z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przenoszenia na kolejne okresy nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

11:07, 18.06.2021 Natalia Ołówko

Spółki komandytowe nie rozpoznają w tym roku kosztów kapitału własnego

Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT uprawnia je do rozpoznania kosztów kapitału własnego obliczonego od zatrzymanych zysków. Jednak preferencja podatkowa dotyczy dopiero zysku wypracowanego w okresie kiedy spółka ta była podatnikiem CIT, w więc zysku wypracowanego po 1 maja 2021 r.

10:59, 18.06.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Kolejne odroczenia w obligatoryjnym poborze podatku u źródła

Płatnicy nadal mogą niezależnie od wartości wypłacanych należności korzystać z preferencji i nie pobierać podatku u źródła.

10:54, 18.06.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

E-Doręczenia

Od 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2020 rok, poz. 2320) wprowadzająca usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

10:20, 18.06.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Obowiązek przekazania ZUS informacji o zawodzie pracowników

Od 16 maja 2021 roku pracodawcy mają obowiązek informowania ZUS o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

10:17, 18.06.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Programy wytworzone w zespole bez możliwości zastosowania ulgi IP-BOX

W przypadku współtworzenia oprogramowania w zespole, w ocenie fiskusa, podatnik tworzy tylko część oprogramowania, która dopiero połączona z inną częścią oprogramowania, stanowi program komputerowy.

09:46, 18.06.2021 Karol Przydatek

Przy zbyciu udziałów objętych w wyniku przekształcenia ze spółki komandytowej kosztem podatkowym jest wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z  4 czerwca 2021 r. Nr 0111-KDIB2-2.4011.186.2017.10.PB.

09:28, 18.06.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Sprzedaż nieruchomości etapami – nowa opinia zabezpieczająca

Rozłożenie transakcji sprzedaży nieruchomości na etapy, które będą miały miejsce w odrębnych latach podatkowych, co pozwoli na odliczenie starty z lat poprzednich nie stanowi unikania opodatkowania. Takie stanowisko zajął Szef KAS w opinii zabezpieczającej z dnia  DKP1.8011.19.2020.

15:10, 14.05.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Wyrok TSUE w sprawie odliczenia VAT od WNT opublikowany – czas podjąć decyzję w kwestii korekty wcześniejszych rozliczeń

Wyrok TSUE w sprawie odliczenia VAT od WNT opublikowany – czas podjąć decyzję w kwestii korekty wcześniejszych rozliczeń

15:06, 14.05.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Sprzedaż poleasingowego samochodu bez podatku PIT

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2021 r., sygn. akt 0115-KDIT3.4011.131.2021.2.KR, Dyrektor KIS potwierdził, że samochód, wykorzystywany w okresie leasingu do prowadzenia działalności, a po wykupie niewprowadzony do ewidencji, można sprzedać po 6 miesięcach bez podatku.

14:53, 14.05.2021 Natalia Ołówko

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W dniu 30 kwietnia br. ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r., poz. 815).

14:47, 14.05.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Koszty nabycia uprawnień zawodowych przez przedsiębiorcę

Wydatki na nabycie uprawnień zawodowych nie mogą być kosztem podatkowym.

14:43, 14.05.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Likwidacja spółki jawnej - podział majątku z dopłatą

Dopłata otrzymana przez wspólnika z tytułu nierównego podziału majątku rzeczowego likwidowanej spółki jawnej nie jest wolna od podatku.

14:40, 14.05.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Ryczałt od najmu nie obejmuje zwrotu opłat eksploatacyjnych otrzymanych od najemcy

Przy najmie rozliczanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają zarówno opłaty eksploatacyjne jak i czynsz opłacany do spółdzielni od wynajmowanego mieszkania – o ile umowa najmu przewiduje ciężar ponoszenia tego rodzaju opłat przez najemcę.

14:37, 14.05.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wyrok TSUE – 5% stawka VAT dla jedzenia na wynos

Sprzedaż dań w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi na wynos podlega 5% stawce VAT. Taki zakup nie jest usługą restauracyjną, a dostawą gotowego posiłku.

14:31, 14.05.2021 Karol Przydatek

Zyski komandytariusza korzystają ze zwolnienia w CIT

Zysk wypłacony komandytariuszom spółek komandytowych może korzystać ze zwolnienia w CIT, w zakresie zysku wygenerowanego w okresie kiedy spółka ta posiadała status podatnika. Warunkiem jest jednak posiadanie udziału w takiej spółce przez okres dwóch lat od dnia uzyskania statusu podatnika CIT.

14:17, 14.05.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Można odzyskać nadpłatę w podatku od nieruchomości - wyrok TK

Przedsiębiorcy, którzy płacą wyższą stawkę podatku od nieruchomości tylko z samego faktu posiadania budynku, budowli czy gruntu, a faktycznie nieruchomości te nie są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, mogą korygować niesłusznie zapłacony do gmin podatek od nieruchomości.

09:25, 19.04.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Strata w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy, a KUP

Stratę w wysokości niezamortyzowanej wartości budynku wybudowanego na cudzym gruncie powstałą w wyniku rozwiązania umowy dzierżawy można ująć w kosztach podatkowych. Takie stanowisko wynika z interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 13 kwietnia 2021 r. Sygn. 0114-KDIP2-1.4010.66.2021.2.PD.

09:16, 19.04.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Zagraniczny VAT w przychodach i kosztach

Wysokość przychodów i kosztów podatkowych może być zróżnicowana w zależności od tego czy transakcja jest realizowana na terytorium UE, czy poza UE.

09:12, 19.04.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Od lipca wpis do rejestru przedsiębiorców KRS tylko elektronicznie

Na 1 lipca 2021 r. ustalono wejście w życie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy elektronizacji postępowań przed sądami prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy.

09:09, 19.04.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Czas na akcyzę – aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego do 30 czerwca 2021 r.

Od lutego br. podmioty zarejestrowane na potrzeby podatku akcyzowego zostały objęte Centralnym Rejestrem Podmiotów Akcyzowych.

09:08, 19.04.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Projektowane zmiany w JPK_VAT za kwiecień 2021 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami rozporządzenia w sprawie JPK_VAT.

08:50, 19.04.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Nowe objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych. Obejmuje one problematyką korekty cen transferowych oraz metody porównywalnej ceny kontrolowanej.

08:42, 19.04.2021 Natalia Ołówko

Zmiana właściwości organu w zakresie opłaty cukrowej i opłaty małpkowej

Prezydent podpisał 8 kwietnia ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

08:38, 19.04.2021 Karol Przydatek

Karty podarunkowe – jako pomoc socjalna wolna od PIT

Pomoc socjalną można przyznać pracownikowi w formie karty podarunkowej lub prezentowej.

08:20, 19.04.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Termin rozliczenia VAT przy WNT towarów zaimportowanych w innym państwie UE

Przywóz towarów w ramach działalności gospodarczej z innego państwa UE na terytorium Polski jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, od którego należy rozliczyć należny podatek VAT. Definicję WNT spełnia zarówno przywóz towarów następujący w bezpośrednim związku z ich zakupem, jak również przywóz towarów uprzednio m.in. zaimportowanych w innym państwie UE.

09:21, 15.03.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach projektowych

Ustalenie momentu wykonania usługi ma bardzo doniosłe znaczenie dla prawidłowości rozliczeń VAT, a to z tego względu, że obowiązek podatkowy w tym podatku z zasady powstaje z chwilą wykonania usługi. Jednocześnie od momentu jej wykonania liczony jest termin do wystawienia faktury, z którą wiąże się obowiązek podatkowy.

09:14, 15.03.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Objaśnienia Ministra Zdrowia dotyczące podatku cukrowego

Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez Ministra Zdrowia objaśnienia prawne w zakresie stosowania tzw. opłaty cukrowej.

08:58, 15.03.2021 Karol Przydatek

Przystąpienie spółki z o.o. do spółki jawnej a status podatnika CIT

W przypadku przystąpienia do spółki jawnej wspólnika nie będącego osoba fizyczną w trakcie roku podatkowego, wystarczającym jest złożenie informacji o podatnikach podatku dochodowego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w składzie wspólników, aby uniknąć statusu podatnika CIT. 

08:51, 15.03.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Przepisy o schematach podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 stycznia 2021 roku wydał precedensowy wyrok (I FSK 1703/20) dotyczący możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów regulujących raportowanie schematów podatkowych.

08:46, 15.03.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Zakup bieżni można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Bieżnia może być sprzętem niezbędnym w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, w konsekwencji jej zakup można odliczyć od dochodu. 

08:40, 15.03.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

CIT- ST – kiedy należy go składać?

Każdy podatnik CIT, który zatrudnia pracowników w zakładach, oddziałach, warsztatach, biurach, sklepach, galeriach czy magazynach położonych w innej gminie niż ta, w której znajduje się siedziba podatnika, ma obowiązek składania do organu podatkowego informacji podatkowej CIT-ST.

08:32, 15.03.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Interpretacja ogólna - faktoring

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną rozstrzygającą rozbieżności dot. skutków w podatku CIT i PIT związanych ze zbyciem (cesją) na rzecz faktora wierzytelności, której część – bez uwzględnionej w wartości tej wierzytelności kwoty podatku VAT – została uprzednio przez faktoranta zaliczona do jego przychodów należnych.

08:19, 15.03.2021 Natalia Ołówko

Jak dochować należytej staranności w transakcjach z rajami podatkowymi

Zgodnie z projektem objaśnień w zakresie cen transferowych podatnik będzie musiał posiadać oświadczenie kontrahenta, że ten nie rozlicza się z podmiotem z raju podatkowego.

08:16, 15.03.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Faktury ustrukturyzowane wkrótce obowiązkowe, póki co dobrowolne z drobną zachętą

Podmiot, który dobrowolnie zdecyduje się na wystawiania faktur ustrukturyzowanych otrzyma szybciej zwrot VAT.

Zakończenie działalności Spółki komandytowej, która na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) wybrała opodatkowanie podatkiem CIT od maja 2021 r. jest neutralne podatkowo w podatku dochodowym nawet, jeśli nastapi bez formalnej likwidacji.

15:05, 11.02.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zwolnienie z VAT najmu na cele mieszkaniowe dla pracowników najemcy

Zapewnianie pracownikom dodatkowych świadczeń jest coraz częstszą praktyką. Takie działania rodzą określone skutki w zakresie podatków zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. W przypadku najmu lokali mieszkalnych dla pracowników, Firmy muszą badać prawidłowość opodatkowania w zakresie VAT.

15:01, 11.02.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Estoński CIT wyłącza obowiązek raportowania MDR

Od 1 stycznia 2021 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, których wspólnikami są osoby fizyczne, mogą wybrać nową formę opodatkowania – ryczałt od dochodów (tzw. estoński CIT).

15:00, 11.02.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Bezpieczna likwidacja spółki komandytowej do 30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie działalności Spółki komandytowej, która wybrała opodatkowanie podatkiem CIT od maja 2021 r. jest neutralne podatkowo w podatku dochodowym nawet, jeśli nastąpi bez formalnej likwidacji.

14:55, 11.02.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Badania profilaktyczne kierowców, a zwolnienie z VAT

Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2021 r., badania psychologiczne kierowców oraz badania w zakresie psychologii transportu realizowane z inicjatywy i na koszt osoby badanej nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a co za tym idzie - nie mogą być objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

14:39, 11.02.2021 Natalia Ołówko

Od 2021 roku wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W roku 2021 podatnikom grożą jeszcze wyższe niż w 2020 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

14:36, 11.02.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Zyski spółki osobowej, po przekształceniu w kapitałową, do ponownego opodatkowania

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową może okazać się niekorzystne podatkowo, jeżeli wspólnicy zadecydują o pozostawieniu w spółce zysków wygospodarowanych w latach poprzednich. Taka decyzja spowoduje obowiązek zapłaty przez wspólników podatku PIT drugi raz od czegoś co już raz było opodatkowane.

14:24, 11.02.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nawet incydentalna umowa pożyczki może podlegać pod VAT

Umowa pożyczki podlega podatkowi VAT, o ile pożyczki udziela czynny zarejestrowany podatnik, nawet w okolicznościach braku w przedmiocie działalności podatnika działalności finansowej.

14:13, 11.02.2021 Karol Przydatek

Zakup przedsiębiorstwa nie wyklucza 9% stawki w CIT

Z obniżonej stawki w CIT mogą korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy zakupili przedsiębiorstwo. Wśród działań restrukturyzacyjnych wyłączających prawo do obniżonej stawki nie wymieniono zakupu przedsiębiorstwa.

14:10, 11.02.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Oznaczenie TP w ewidencji VAT dotyczy również transakcji o znikomej wartości

Dyrektor KIS w wydanych interpretacjach indywidualnych potwierdził, że konieczność oznaczania transakcji oznaczeniem TP nie jest zależna od wartości transakcji.

13:27, 11.02.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Dostawa lokali z oznaczeniem GTU_10

Zakres danych raportowanych w ewidencji podatku od towarów i usług, przesyłanej wraz z deklaracją w ramach JPK_VAT, obejmuje m.in. kod GTU.

15:04, 15.01.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zmiany w VAT - termin rozliczenia korekty in minus w transakcjach krajowych

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy upraszczające rozliczenia podatku VAT – tzw. pakiet SLIM VAT.

14:57, 15.01.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Kursy waluty przy korektach in minus dotyczących WDT oraz WNT

W myśl ogólnej zasady przeliczania waluty dla potrzeb VAT (podstawy opodatkowania i kwoty podatku) przeliczenie to powinno nastąpić wg kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez NBP (albo kursu wymiany waluty ogłaszanego przez EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego.  Jak odczytywać powyższą regułę w przypadku korekt WDT, WNT?

14:51, 15.01.2021 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Wynagrodzenie notariusza, PCC, opłaty sądowe od wniesienia wkładu w KUP u wspólników

W przypadku dokonania wkładu do spółki osobowej wydatki na wynagrodzenie notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowe mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych u wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki.

14:45, 15.01.2021 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Nowe wzory deklaracji dla płatników PIT

W rozporządzeniu Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. określono nowe zwory niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

14:41, 15.01.2021 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Procedura poboru podatku u źródła odroczona do 30 czerwca 2021 r.

Ministerstwo Finansów ponownie odroczyło stosowanie procedury poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości lub części podatku. 

14:34, 15.01.2021 Karol Przydatek

Czy niebawem przestępstwa skarbowe nie będą podlegały przedawnieniu?

Zawieszenie terminów biegu przedawnienia przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, w okresie stanów epidemii i zagrożenia epidemicznego zakłada poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

14:28, 15.01.2021 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Limit ulgi abolicyjnej dopiero do dochodów z 2021 r.

W opublikowanym 12.01.2021 r. komunikacie Ministerstwo Finansów przypomina, że limit odliczenia ulgi abolicyjnej będzie miał zastosowanie dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r., czyli w roku 2022.

14:25, 15.01.2021 Natalia Ołówko

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Podatkowe grupy kapitałowe, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy których przychody przekroczyły 50 mln euro mają obowiązek złożenia do końca stycznia 2021 roku sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Sprawozdanie takie składa w wersji elektronicznej kierownik podmiotu.

14:20, 15.01.2021 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zmiany we właściwości organów podatkowych

Od 1 stycznia 2021 r. dla niektórych kategorii podatników zmieniła się właściwość organów podatkowych.

14:13, 15.01.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Nowe obwieszczenie dotyczące rynkowego oprocentowania dla potrzeb cen transferowych

Od początku stycznia obowiązuje nowe obwieszczenie w którym wskazano rodzaje bazowej stopy procentowej i marże dla potrzeb cen transferowych.

14:09, 15.01.2021 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Spółki komandytowe w 2021 r. zapłacą podatek CIT

W dniu 30 listopada br., została ogłoszona ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2123).

07:55, 14.12.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Od stycznia ryczałt od przychodów z najmu także dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2123).

Ustawa ta wprowadza szereg zmian m.in. do ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany te dotyczą m.in. stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

08:29, 12.12.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Samochód wykupiony po leasingu można sprzedać bez podatku

Podatnik, który wykupi samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może go sprzedać bez podatku po 6 miesiącach od jego wykupu, jeśli nie będzie wykorzystywał go po wykupie do działalności gospodarczej.

08:27, 12.12.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Stosowanie na fakturach oznaczenia „MPP” nie takie dobrowolne

Oznaczenie MPP powinno być zamieszczane na fakturach podlegających obowiązkowi płatności w tym trybie.

08:19, 12.12.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Czy można zaprzestać stosowania kasy fiskalnej?

Z przepisów ustawy o VAT wynika obowiązek zarejestrowania na kasie rejestrującej każdej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wyjątki od tej zasady określa rozporządzenie wykonawcze, w którym Minister Finansów (aktualnie na okres do końca 2021 r.) wskazał kategorie podatników oraz kategorie czynności zwolnionych z fiskalizacji oraz równocześnie określił towary i usługi, do których nie stosuje się tych zwolnień.

16:28, 11.12.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Obowiązek opracowania strategii podatkowej

Od 2021 r. niektórzy podatnicy będą zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

16:22, 11.12.2020 Natalia Ołówko

Wypłacone odszkodowanie a przychód dla leasingobiorcy

W wyrażonym w niedawnej interpretacji indywidualnej stanowisku organ uznał, iż w przypadku sfinansowania naprawy samochodu z ubezpieczenia sprawcy nie wystąpi przychód dla leasingobiorcy.

16:15, 11.12.2020 Natalia Ołówko

Usunięcie kolizji bez przychodu podatkowego

Przebudowa sieci przesyłowej przez podmiot zewnętrzny nie rodzi obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego, skoro usunięcie kolizji polega jedynie na zmianie trasy przebiegu sieci. Wystąpienie przebudowy nie zobowiązuje również do podwyższenia wartości początkowej środka trwałego. 

16:04, 11.12.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatki z tytułu używania pojazdów wykorzystywanych na walkę z COVID mogą stanowić KUP

Wydatki z tytułu wynajmu i ubezpieczenia pojazdów w związku z ich udostępnieniem Placówkom w celu wsparcia służb oraz instytucji w zapobieganiu oraz zwalczaniu skutków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 stanowią koszty uzyskania przychodów.

15:58, 11.12.2020 Karol Przydatek

Spółka nieruchomościowa w podatkach od 2021 roku

Od nowego roku spółki posiadające w aktywach głównie nieruchomości położone w Polsce o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł będą miały szczególne obowiązki sprawozdawcze.

15:53, 11.12.2020 Karol Przydatek

Darowizny na walkę z COVID-19 podlegają odliczeniu w CIT

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają również darowizny na walkę z COVID-19 przekazane po 30 września 2020 r. Wartość odliczenia jest uzależniona od daty przekazania darowizny. Jednak odliczenia można dokonać dopiero obliczając zaliczkę za grudzień.

15:14, 11.12.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zmiany w zakresie cen transferowych

W ramach ostatnich nowelizacji ustaw podatkowych zostały wprowadzone zmiany w obszarze cen transferowych, które obejmują kwestię transakcji z podmiotem z raju podatkowego, oraz wprowadzenie dodatkowych uproszczeń w zakresie cen transferowych.

15:05, 11.12.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kwarantanna a praca zdalna – stanowisko ZUS

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami ze strony pracodawców i pracowników, dotyczącymi pracy zdalnej w okresie odbywania kwarantanny, w dniu 27 października 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

15:04, 06.11.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Kwestionowane koszty podatkowe w przypadku treści emitowanych w Internecie

Organy podatkowe rygorystycznie podchodzą do odliczania kosztów przez podatników, którzy tworzą filmy zamieszczane w Internecie, a następnie zarabiają z tytułu publikacji reklam emitowanych na danej stronie.

14:47, 06.11.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Najem lokalu mieszkalnego może być dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 października 2020 r. Dyrektor KIS uznał, że przedsiębiorca  może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu mieszkania.

14:45, 06.11.2020 Natalia Ołówko

Spółka może nie płacić członkowi zarządu za pełnienie funkcji

W kolejnej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS potwierdził, że w niektórych przypadkach pełnienie przez członka zarządu funkcji bez wynagrodzenia nie będzie skutkowało powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie spółki.

14:40, 06.11.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Wypłata dywidendy bez obowiązku weryfikacji rzeczywistego właściciela

Niejasne przepisy w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła oraz konieczności weryfikowania ostatecznego beneficjenta danej należności, powodują liczne spory z organami podatkowymi, które niejednokrotnie kończą się w sądach administracyjnych.

14:28, 06.11.2020 Karol Przydatek

Koszty rozbiórki poprzedniego środka trwałego zwiększają wartość początkową nowego

Wartość początkowa środka trwałego wytwarzanego we własnym zakresie obejmuje wszystkie koszty ponoszone w związku z inwestycją do dnia oddania go do używania. Jeżeli do realizacji inwestycji konieczna jest rozbiórka poprzedniego obiektu, koszty rozbiórki zwiększają wartość początkową wytwarzanego we własnym zakresie środka trwałego.

14:15, 06.11.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Nowe oznaczenia w ewidencji VAT

Od 1 października br. obowiązują nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz raportowania rozliczeń w formie JPK_VAT z deklaracją.

09:18, 08.10.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Planowane zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Planowane zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać.

14:23, 07.10.2020 Natalia Ołówko

15 października mija termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS składają roczne sprawozdania finansowe w repozytorium dokumentów finansowych KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.

14:04, 07.10.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Stawka 9% w CIT obejmie większą liczbę podatników

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. uprawnionymi do opodatkowania dochodów stawką 9% będą podatnicy, których przychody podatkowe nie przekroczyły 2 mln EUR. Podwyższenie progu z 1,2 mln do 2 mln EUR pozwala na objęcie preferencją większą liczbę podatników. 

14:00, 07.10.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Estoński CIT – ukryte zyski też do opodatkowania

W Estońskim CIT spółki kapitałowe zapłacą podatek nie tylko od zysku przeznczonego do wypłaty udziałowcowi, ale również od tzw. ukrytych zysków, do których zaliczać się będzie wydatki na reprezentację, niektóre koszty używania aut osobowych, czy wynagrodzenia wypłacane dla wspólników i osób z nim powiązanych powyżej określonego limitu. 

13:53, 07.10.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych

Planowane 2021 roku zmiany w ustawach podatkowych obejmą swoim zakresem obowiązek sporządzania dokumentacji lokalnej w kontekście transakcji z rajami podatkowymi.

13:38, 07.10.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Obowiązek sporządzenia DCT dotyczy umów gwarancji - również tych kontynuowanych z poprzednich lat

Umowy gwarancyjne zawarte w poprzednich latach, jeżeli są nadal kontynuowane i łączna ich wartość przekracza próg 10 mln zł, podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu.

13:32, 07.10.2020 Karol Przydatek

Sposoby korygowana błędnego numeru NIP na fakturze uproszczonej (paragonie)

Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.

13:13, 07.10.2020 Karol Przydatek

Nowy obowiązek dla dużych podmiotów - sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z dnia 15 września 2020 r., zmieniający ustawę o podatku CIT, który przewiduje nałożenie na duże pomioty obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji strategii podatkowej.

09:16, 22.09.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Planowane zmiany obszarze kosztów finansowania dłużnego

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami i zamieszczonym projekcie Ministerstwo Finansów planuje szereg zmian w ustawie o CIT, w tym między  innymi o obszarze kosztów finansowania dłużnego.

15:39, 14.09.2020 Natalia Ołówko

Nowe JPK_VAT już od października – dowody potwierdzające sprzedaż

Począwszy od rozliczeń za październik br. czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT w zmienionej strukturze, obejmującej część ewidencyjną oraz deklarację VAT-7 albo odpowiednio VAT-7K.

15:35, 14.09.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Planowane zmiany w PIT i Ryczałcie

Ministerstwo Finansów przestawiało główne obszary planowanych zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

15:28, 14.09.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wypłata dywidendy bez dokumentacji cen transferowych

Wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotu powiązanego, której wartość przekracza próg dokumentacyjny nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

15:22, 14.09.2020 Karol Przydatek

Przedsiębiorcy strefowi powinni opodatkować dofinansowania z FGŚP

Jak wynika z ostatnio wydanej interpretacji, dofinansowania otrzymywane przez przedsiębiorców strefowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie korzystają ze zwolnienia w CIT. 

15:15, 14.09.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Od dodatniej wartości firmy też trzeba zapłacić PCC

Przy nabywaniu przedsiębiorstwa opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają nie tylko rzeczy oraz prawa majątkowe wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa, ale także różnica (nadwyżka) pomiędzy ceną, którą nabywca ma zapłacić za nabyte przedsiębiorstwo, a sumą wartości rynkowych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w jego skład, czyli tzw. dodatnia wartość firmy.

15:12, 14.09.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Sprzedaż działek wyodrębnionych w wyniku podziału, a PIT

Sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału nie podlega podatkowi PIT jeśli nie wiąże się z działalnością gospodarczą podatnika i następuje po upływie 5 lat od pierwotnego nabycia.

15:09, 14.09.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Podmiotem powiązanym z osoba prawną jest każdy członek organu nadzoru

Każdy członek organu nadzoru osoby prawnej ma faktyczną zdolność na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez tą osobę.

15:05, 14.09.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Sposoby potwierdzenia korekty sprzedaży in minus a zmniejszenie podstawy opodatkowania w VAT

Rozliczenie faktury korygującej sprzedaż in minus z zasady wymaga pozyskania potwierdzenia jej odbioru.

10:13, 12.08.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Składka na rzecz stowarzyszenia nie stanowi kosztu podatkowego

Składki na rzecz stowarzyszeń nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych nawet  w ograniczonej wysokości.

10:09, 12.08.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Ulga termomodernizacyjna przy rozbudowie budynku mieszkalnego

W przypadku rozbudowy budynku mieszkalnego, korzystanie z ulgi  termomodernizacyjnej jest możliwe tylko w części przypadającej na wcześniej już istniejącą starą części budynku. Nie można natomiast z niej korzystać w odniesieniu do odbudowanej a zarazem, nowej części budynku.

09:44, 12.08.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Najem mieszkania dla pracowników ze zwolnieniem z VAT

Usługi najmu lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem przedmiotowego lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe pracowników najemcy, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

09:42, 12.08.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Maksymalne stawki w podatku od nieruchomości w 2021 roku

W dniu 23 lipca 2020 r. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.

09:22, 12.08.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Usługi agencyjne z ograniczeniem na podstawie art. 15e ustawy o CIT

Świadczenie usług agencyjnych zdaniem organów podatkowych podlega ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT, pomimo odmiennych stanowisk Sądów Administracyjnych w tym zakresie.

09:19, 12.08.2020 Karol Przydatek

Usługi ubezpieczeniowe nadal z podatkiem u źródła

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2020 r. Dyrektor KIS ponownie przedstawił niekorzystne dla podatników stanowisko, iż usługi ubezpieczeniowe nabywane od nierezydentów podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

09:02, 12.08.2020 Natalia Ołówko

Kurs właściwy dla przeliczenia korekty cen transferowych

Dla korekty cen transferowych o charakterze przychodowym właściwym kursem jest kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty korygującej.

09:01, 12.08.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Darowizna przedsiębiorstwa małżonkowi bez podatku

Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki cywilnej przez małżonków do indywidualnej działalności gospodarczej jednego z nich może być zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

08:55, 12.08.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Nowa VAT-UE za czerwiec - implementacja uregulowań dyrektywy Quick Fixes do ustawy o VAT

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie implementowane do ustawy VAT uregulowania Dyrektywy UE 2018/1910 wprowadzającej tzw. pakiet zmian Quick Fixes.

10:30, 13.07.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Nowa dotacja na kapitał obrotowy dla małych firm, które ucierpiały na skutek COVID-19

15 lipca rozpocznie się nabór wniosków dla osób samozatrudnionych oraz  mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego, które odnotowały spadek obrotów na poziomie co najmniej 30% w związku z COVID-19. Z punktu widzenia sadku obrotów brany pod uwagę będzie miesiąc przypadający po 1 marca 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca w roku poprzednim.

10:26, 13.07.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

5 % stawka możliwa tylko w przypadków umów pisemnych na IP-Box

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn. akt 0115-KDIT1.4011.197.2020.3.MST odniósł się do możliwości skorzystania z obniżonej, 5-proc. stawki podatku w odniesieniu do dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w przypadku gdy umowa przekazania praw autorskich zostanie zawarta w formie ustnej.

10:12, 13.07.2020 Natalia Ołówko

Środki otrzymane z umowy przedwstępnej mogą być wydatkowane na cele mieszkaniowe

Dla zwolnienia od podatku przychodów uzyskanych ze sprzedaży z nieruchomości istotne jest ich wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe. Przy czym wydatkować można już środki otrzymane na podstawie umowy przedwstępnej.

10:08, 13.07.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Po tarczy 4.0 pracodawcy mogą stracić prawo do wyższych odpisów na fundusz socjalny

Uwaga! Spadek przychodów o 15% lub wzrost funduszu wynagrodzeń o 5% skutkuje utratą prawa do naliczania dodatkowych odpisów na fundusz socjalny w 2020 roku, nawet jeśli ich wyższą wysokość przewidują układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania obowiązujące u danego pracodawcy.

10:03, 13.07.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Płatności do 2 milionów bez dodatkowej weryfikacji kontrahenta – wyrok WSA

Płatnicy w celu skorzystania ze zwolnień lub niższych stawek podatku przy wypłatach dla zagranicznych podmiotów poniżej 2 mln zł nie muszą dokonywać dodatkowej weryfikacji kontrahenta.

09:44, 13.07.2020 Karol Przydatek

Społeczna odpowiedzialność biznesu uprawnia do kosztu podatkowego

Wydatki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu mogą stanowić koszty podatkowe. Jak wynika z ostatnio wydanej interpretacji, koszty CSR nie stanowią reprezentacji ani darowizny.

09:08, 13.07.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Od 1 lipca zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, nowelizujące m.in. regulacje odnoszące się do raportowania schematów podatkowych.

08:49, 13.07.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Tarcza 4.0 – skrót najistotniejszych zmian

W dniu 19 czerwca 2020 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli tzw. Tarcza 4.0. Ustawa ta modyfikuje niektóre rozwiązania pomocowe oraz przepisy podatkowe.

08:55, 23.06.2020 Natalia Ołówko

Zmiana terminu płatności dla nieuregulowanej faktury może wyłączyć korektę podatku naliczonego

Opóźnienie w zapłacie za fakturę powyżej 90 dni z zasady skutkuje koniecznością zmniejszenia odliczonego na jej podstawie VAT naliczonego. Dla obowiązku korekty VAT odliczonego po stronie dłużnika bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, czy drugostronnie wierzyciel skorzysta z prawa do pomniejszenia sprzedaży, czy tez nie.

15:25, 10.06.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Tarcza 4.0 - a urlop pracownika

Zmiany wprowadzają jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu. Możliwość taka będzie w dalszym ciągu dotyczyła jedynie urlopu za lata poprzednie.

15:23, 10.06.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Tarcza antykryzysowa 4.0 daje więcej czasu na raportowanie krajowych schematów podatkowych

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 roku  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0) obecnie znajduje się w Senacie.

14:15, 10.06.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Spadkobierca przedsiębiorcy nie musi płacić VAT

Minister Finansów w dniu 4 czerwca wydał interpretację ogólną w zakresie braku zastosowania art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, w odniesieniu do towarów pozostałych w momencie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego ze względu na wykorzystanie tych towarów przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności opodatkowanej.

14:10, 10.06.2020 Karol Przydatek

Strata podatkowa, a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Pojawiła się kolejna interpretacja dotycząca możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w sytuacji, gdy podmiot osiąga stratę na jednym ze źródeł przychodów.

13:59, 10.06.2020 Natalia Ołówko

Opłata za udział w targach nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła

Od należności za udział w targach uiszczanych na rzecz podmiotów zagranicznych nie pobiera się podatku u źródła. Jak wynika z ostatniej interpretacji indywidualnej, opłaty za udział w targach nie zostały wymienione w katalogu przychodów podlegających opodatkowaniu, nie są to również usługi podobne do wskazanych w ustawie o CIT.  

13:50, 10.06.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Faktura do paragonu przy transakcji poniżej 450 zł

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentowanym w . interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 r. (0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK), przy sprzedaży towarów za kwotę niższą niż 450 zł lub 100 euro sprzedawca nie musi ale może wystawiać faktury.

13:45, 10.06.2020 Karol Przydatek

Termin na sporządzenie DCT za rok 2019 zostanie przedłużony

W ramach „Tarczy Antykryzysowej 4.0.” planowane jest wprowadzenie przepisów, które spowodują przedłużenie terminu do sporządzenia dokumentacji lokalnej.

13:28, 10.06.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Zwrot kosztów dojazdów i noclegów na posiedzenia Rady Nadzorczej wolny od PIT

Przejazdy, zakwaterowanie lub wyżywienie zapewniane członkowi rady nadzorczej w związku z udziałem w posiedzeniach odbywających się poza miejscowością jego zamieszkania są wolne od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13:22, 10.06.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Ruszyła tarcza finansowa PFR dla przedsiebiorców

W dniu 29 kwietnia  rozpoczął się nabór wniosków dla mirko-, małych i średnich firm w zakresie pomocy finansowej w postaci nieoprocentowanych  subwencji finansowych. Data rozpoczęcia naboru dla dużych firm jeszcze nie jest znana.

12:05, 07.05.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Do końca roku JPK_VAT bez wyodrębniania paragonów uznawanych za faktury uproszczone

W odniesieniu do okresów rozliczeniowych rozpoczynających się od 1 lipca 2020 r. podatnicy VAT czynni będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej znacznie szerszy od dotychczasowego zakres danych oraz do składania JPK_VAT obejmującego tą ewidencje oraz deklarację podatkową.

10:56, 07.05.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Świadczenie postojowe po raz drugi i trzeci

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami świadczenie postojowe z ZUS w związku z COVID-19 może zostać wypłacone osobie uprawnionej trzykrotnie. Kolejna płatność następuje na podstawie wniosku obejmującego oświadczenie o braku poprawy sytuacji, nie wcześniej niż w miesiącu następnym po otrzymaniu wcześniejszego świadczenia.

10:54, 07.05.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Jak odzyskać zapłacone składki za marzec?

Podmioty uprawnione do zwolnienia ze składek ZUS, które zapłaciły składki za marzec mogą je odzyskać pod warunkiem, że zawnioskują o zwrot nadpłaty za marzec przed upływem terminu płatności składek za miesiąc kwiecień (odpowiednio do 10 albo 15 maja).

10:51, 07.05.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Pojęcie transakcji w kontekście ograniczenia wynikającego z art. 15d ustawy o CIT

Pojawiła się kolejna interpretacja w której organ wypowiedział się na temat sposobu definiowania pojęcia jednorazowej transakcji w kontekście przepisów ograniczających koszty uzyskania przychodu w przypadku dokonywania transakcji bez pośrednictwa rachunku płatniczego zawartych w art. 15d ustawy o CIT.

08:34, 07.05.2020 Natalia Ołówko

Wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie schematów podatkowych jest możliwe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał w dniu 8 kwietnia 2020 roku wyrok (sygn. I SA/Go 61/20), w którym uznał, że normy wynikające z przepisów określających obowiązki dotyczące raportowania o schematach podatkowych mają charakter materialnoprawny. Tym samym mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

12:48, 06.05.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Skutki podatkowe dofinansowań do wynagrodzeń oraz zwolnienia z ZUS

Na stronach Ministerstwa Finansów, opublikowano odpowiedzi na niektóre pytania przedsiębiorców, dotyczące skutków podatkowych otrzymanych wsparć w ramach Tarczy Antykryzysowej. Możemy z nich wywnioskować jakie stanowisko w niektórych kwestiach prezentuje Ministerstwo.

12:44, 06.05.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Opublikowano interaktywne formularze informacji o cenach transferowych

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane interaktywne formularze służące do złożenia informacji o cenach transferowych.

09:09, 06.05.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Dofinansowanie do cen energii elektrycznej nie stanowi przychodu

Dofinansowania do cen energii elektrycznej nie stanowią przychodu podatkowego.

09:00, 06.05.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Nie będzie odsetek od dopłat podatku PIT uiszczonych do końca maja

Dopłaty podatku PIT wpłacona po 30 kwietnia a przed 1 czerwca nie będą obciążone odsetkami od zaległości podatkowych.

Dopłaty podatku PIT wpłacona po 30 kwietnia a przed 1 czerwca nie będą obciążone odsetkami od zaległości podatkowych.

14:32, 22.04.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

W ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadzono możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, udzielanej przez starostę ze środków Funduszu Pracy.

14:07, 16.04.2020 Natalia Ołówko

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla B2B

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i niezatrudniający pracowników, u których spadły obroty, mogą ubiegać się o dofinansowanie z na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

13:58, 16.04.2020 Karol Przydatek

Kolejne zmiany w Prawie Gospodarczym

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadza kolejne zmiany w prawie gospodarczym.

15:33, 15.04.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadza nowe formy wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej narażonej na negatywne skutki ekonomiczne wynikające z nałożonych zakazów i ograniczeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.

15:25, 15.04.2020 Natalia Ołówko

Kolejne zmiany w podatku CIT

Zmniejszenie wymogów dla podatkowych grup kapitałowych i przesunięcie terminów w obszarze cen transferowych - to kolejne zmiany, które wprowadza się do przepisów ustawy o podatku CIT.

15:19, 15.04.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kolejne zmiany w ustawie o PIT

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadza zmiany w ustawie o PIT m.in. w obszarze składania indywidualnych zeznań podatkowych.

15:12, 15.04.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kolejne zmiany w obszarze ZUS

W ustawie nowelizującej z dnia 16 kwietnia 2020 r. poszerza się krąg podmiotów objętych zwolnieniem z opłacania składek do ZUS oraz dokonuje zmian w zakresie wypłacanych świadczeń postojowych

15:03, 15.04.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

UCHWALONE ZMIANY W SKŁADKACH DO ZUS

ZUS proponuje możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenia realizacji umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące. W tym celu należy złożyć specjalny, uproszczony wniosek, dostępny na stronie internetowej ZUS.

15:17, 30.03.2020 Natalia Ołówko

ZMIANY W OBSZARZE PODATKU VAT

Uchwalona przez SEJM ustawa COVD-19 nie przewiduje zmian merytorycznych dotyczących rozliczeń podatku VAT w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii. „Ulgi” sprowadzają się do umożliwienia posługiwania się dokumentami elektronicznymi przy transakcjach z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz przesunięcia terminów wprowadzenia nowych obowiązków. Zmiany ograniczają się do:.

15:14, 30.03.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

UCHWALONE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza szereg rozwiązań mających złagodzić skutki epidemii w zakresie prawa pracy. Zmiany dotyczą:

15:10, 30.03.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

ZMIANY W PRAWIE GOSPODARCZYM

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zakłada szereg zmian w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wśród których znalazły się m. in.

15:03, 30.03.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

UCHWALONE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w przepisach Ordynacji Podatkowej, między innymi, w zakresie:

15:00, 30.03.2020 Karol Przydatek

ZMIANY W PODATKU PIT

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w następujących obszarach:

13:48, 30.03.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

ZMIANY W PODATKU CIT

Ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

12:10, 30.03.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Planowane zmiany w rachunkowości

W projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawa, zaproponowano również zmiany w szeroko rozumianej organizacji rachunkowości.

08:23, 24.03.2020 Barbara Szyszka

Zmiany w prawie pracy

Projektowane zmiany tzw. Specustawy, przewidują szereg zmian mających służyć pracodawcom dotkniętym skutkami COVID-19.

07:54, 24.03.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Planowane zmiany w ustawie o CIT

Projekt z dnia 21 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje zmiany w obszarze podatku CIT, które dotyczą:

15:13, 23.03.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Projektowanie zmiany w obszarze VAT

Projekt z dnia 21 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany polegające na:
- odroczeniu terminu składania JPK_VAT wraz z deklaracją
- przesunięciu terminu stosowania CN oraz PKWiU z 2015 roku

15:05, 23.03.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Planowane zmiany w składkach do ZUS

W zakresie działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w walce z negatywnymi skutkami pandemii, ZUS przewidział uproszczone formy pomocy. 

14:49, 23.03.2020 Natalia Ołówko

Planowane zmiany w Ordynacji Podatkowej

Projekt z dnia 21 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w przepisach Ordynacji Podatkowej, między innymi, w zakresie:

14:38, 23.03.2020 Karol Przydatek

Planowane zmiany w ustawie o PIT

Przewidziane w projekcie z dnia 21 marca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, najważniejsze zmiany w obszarze podatku PIT.

14:21, 23.03.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wybrane zmiany w prawie gospodarczym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zakłada szereg nowych rozwiązań.

14:05, 23.03.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Dokumentowanie WDT od 2020 roku

Sprzedaż towarów w ramach WDT korzysta z preferencyjnego opodatkowania VAT, tj. objęta jest zerową stawka tego podatku. Zastosowanie stawki VAT 0% wymaga jednak spełnienia szeregu warunków formalnych oraz dokumentacyjnych.

15:14, 06.03.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

13 kwietnia upływa termin na wpis do CRBR

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku mają czas do 13 kwietnia br. na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

15:11, 06.03.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Kolejne zmiany w formularzu TP-R

Jednym z obowiązków, które wynikają ze znowelizowanych przepisów o cenach transferowych jest obowiązek sporządzenia informacji o cenach transferowych.

15:06, 06.03.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Kompleksowa usługa bez oznaczenia „MPP” na fakturze

W przypadku świadczenia usług kompleksowych, niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nie ma obowiązku wskazywania na fakturze dodatkowego oznaczenia „MPP”, nawet jeśli w skład kompleksowej usługi wchodzą usługi enumeratywne wymienione w załączniku nr 15. 

15:01, 06.03.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Udział w targach podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła

Od opłaty za udział w targach należy pobrać podatek u źródła.  W ocenie fiskusa, usługi tego rodzaju są podobne do usług reklamowych, bowiem mają na celu zwiększenie sprzedaży.

14:58, 06.03.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Ubezpieczenia bez podatku WHT - kolejny korzystny wyrok

Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT jest objęte jego zakresem decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych.

14:52, 06.03.2020 Karol Przydatek

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie może mieć stawki indywidualnej

Po raz kolejny fiskus wskazuje, że w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, nie ma możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji, z uwagi na fakt, że zakupiony lokal był wcześniej używany. 

14:49, 06.03.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wyposażenie nie powiększy kosztów przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Interpretacja indywidualna z dnia 28 stycznia 2020 r. wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą wyposażenie lokalu mieszkalnego w komplet mebli stanowiących stałą zabudowę nie jest wydatkiem związanym z remontem (czy modernizacją) lokalu mieszkalnego, a co za tym idzie nie może powiększyć kosztów uzyskania przychodu przy jego sprzedaży.

14:41, 06.03.2020 Natalia Ołówko

Zapłata dla rolnika niekoniecznie na rachunek z Białej Listy

Negatywne konsekwencje związane z płatnościami przelewowymi na rachunek nieujawniony w tzw. Białej licie podatników przy transakcjach przekraczających 15.000 zł powodują niekiedy nadmierną ostrożność przy weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów skutkującą nawet odmową zapłaty (o ile w świetle obecnych uregulowań w ogóle możliwa jest nadmierna ostrożność).

14:29, 06.03.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Czy paragon może być fakturą?

Od 1 stycznia br. weszły w życie przepisy zakazujące wystawiania faktur dla podatników do paragonów bez numeru NIP nabywcy.

10:47, 11.02.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Termin wprowadzenia usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców przesunięty

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Kancelarii Prezydenta, podpisano nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2020 poz. 179). Wprowadzane zmiany mają na celu przesunięcie planowanego terminu udostepnienia usługi Twój e-PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

10:42, 11.02.2020 Natalia Ołówko

Od 2020 r. firmy mają prawo do błędu

Od 1 stycznia br. przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeśli złamią przepisy związane z wykonywaną działalnością, mogą uniknąć sankcji lub kar.

10:38, 11.02.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatek nie musi prowadzić do powstania przychodu, aby go uznać za koszt podatkowy

Podatnik podejmując decyzje gospodarcze może oczekiwać, że poniesiony wydatek przełoży się w przyszłości na przychód. Jednakże brak przychodu nie dyskwalifikuje takiego wydatku jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ nie każdy koszt zaplanowany do poniesienia przez przedsiębiorcę jest kosztem efektywnym przynoszącym oczekiwane rezultaty.

10:14, 11.02.2020 Karol Przydatek

Wpłaty na PPK - kiedy są kosztem podatkowym?

Wpłaty na PPK stanowią koszt miesiąca za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty. Tak wynika z najnowszej, pierwszej w tym zakresie interpretacji  podatkowej Dyrektora KIS.    

10:11, 11.02.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Karty na posiłki profilaktyczne mogą być wolne od PIT

Fiskus trochę zmienia zdanie w zakresie konieczności opodatkowania podatkiem PIT wydawanych pracownikom kart elektronicznych uprawniających do zakupu posiłków profilaktycznych.

09:47, 11.02.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Sprzedaż nieruchomości z rozpoczętą budową ze stawką 23% VAT

W przypadku sprzedaży nieruchomości z rozpoczętą budową przez czynnego podatnika VAT, któremu  przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących budowy budynku i nie wykorzystywał działki wyłącznie na cele zwolnione z VAT – nie przysługuje zwolnienie, a sprzedaż należy opodatkować stawką 23%, a nie 8%.

09:33, 11.02.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Brak straty, a zwolnienie z obowiązków w cenach transferowych

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przysługuje tym podatnikom, którzy nie ponieśli straty na tym źródle z którym jest związana dana transakcja.

09:29, 11.02.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Objaśnienia podatkowe dotyczące zasad korzystania z Wykazu podatników VAT

W dniu 20 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista).

10:37, 07.01.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Obowiązkowy MPP w objaśnieniach Ministerstwa Finansów

Na stornach Ministerstwa Finansów dostępne są Objaśnienia podatkowe z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego stosowania MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.

10:35, 07.01.2020 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Rejestr Danych Kontaktowych

Z dniem 22 grudnia br. został uruchomiony Rejestr Danych Kontaktowych (RDK). Rejestr prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji.

10:33, 07.01.2020 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Dopłaty do aut elektrycznych zwolnione z podatku dochodowego

20 grudnia 2019 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący wprowadzenia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

10:30, 07.01.2020 Natalia Ołówko

Limit 1,2 mln EURO dla stawki 9% łącznie z przychodami zwolnionymi z CIT

Preferencyjna stawka podatku CIT ma zastosowanie do podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln EURO w roku podatkowym. Jak wynika z ostatniej interpretacji indywidualnej, przy ustalaniu limitu należy uwzględnić również przychody zwolnione z opodatkowania.  

10:27, 07.01.2020 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Ulga rehabilitacyjna - opłata za psychoterapeutę i inne wydatki możliwe do odliczenia

Psychoterapia to rehabilitacja, rozumiana jako zespół działań, które mają na celu przywrócenie osoby do normalnego życia w społeczeństwie. Podatnik może odliczyć od dochodu koszty sesji psychoterapii.

10:22, 07.01.2020 Karol Przydatek

Stosowanie obniżonej stawki amortyzacji nie stanowi unikania opodatkowania

Korzystanie z obniżonej stawki amortyzacji nie jest uznawane za unikanie opodatkowania. 

10:17, 07.01.2020 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Ryczałt 8,5% tylko od przychodu, który jest zyskiem

W interpretacji z dnia 23 grudnia 2019 r. organ podatkowy potwierdził, że przy najmie opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwrot kosztów za media i opłat czynszowych nie stanowi przychodu opodatkowanego stawką 8,5%, o ile umowa najmu zawiera postanowienia zobowiązujące Najemcę do zwrotu Wynajmującemu takich kosztów.

10:11, 07.01.2020 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Omyłkowa wypłata rodzi obowiązek wystawienia PIT -11

Podmiot, który omyłkowo dokonał wypłaty nienależnego świadczenia i nie uzyskał zwrotu tej kwoty powinien liczyć się z obowiązkiem przesłania przysporzonemu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT 11.

10:00, 07.01.2020 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Zaliczki na podatek w 2020 roku – miesięczne, czy kwartalne?

Z początkiem każdego nowego roku podatkowego podatnicy stają przed dylematem wyboru sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

10:18, 10.12.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. doprecyzowano sposób zaliczania wpłat dokonywanych przez podatnika

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące m. in. zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych.

10:10, 10.12.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Uwaga przedsiębiorcy – ostatnia chwila na rejestrację w bazie danych BDO

Podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów a także te które wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach zobowiązane są do końca 2019 roku zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

09:56, 10.12.2019 Karol Przydatek

Certyfikat rezydencji w formacie PDF – czasami też wystarczający

Certyfikat rezydencji powinien być otrzymany w takiej formie w jakiej jest wydawany w kraju nierezydenta. Jeżeli tego rodzaju dokument jest wydawany przez organ podatkowy w formie pliku PDF, taki dokument stanowi certyfikat rezydencji.

09:41, 10.12.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Kolejny limit 150 tys. po wykupie samochodu z leasingu operacyjnego

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik, który korzystał z leasingu operacyjnego w odniesieniu do samochodu osobowego i zaliczał raty leasingowe do kosztów podatkowych do limitu 150 tys. zł, po wykupie auta ma prawo do ujęcia w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych w ramach nowego limitu (interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2019 r. 0115-KDIT2-3.4011.412.2019.4.MK)

09:27, 10.12.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Obowiązek zapłaty split payment jest niezależny od celu zakupu

Mechanizm podzielonej płatności stosują również podmioty zwolnione z VAT.

09:23, 10.12.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Wydatki na udział kontrahentów w targach, a koszty uzyskania przychodów

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2019 r. (sygn. akt. 0111-KDIB2-1.4010.434.2019.1.AP) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z udziałem w targach branżowych.

09:00, 10.12.2019 Natalia Ołówko

Dla niektórych nadal obowiązuje 3-miesięczny termin do sporządzenia DCT

Dla podatników stosujących przesunięty rok podatkowy, kończący się w ostatnim kwartale 2019 r. nadal obowiązuje 3-miesięczny termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej.

08:46, 10.12.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Obwiązek stosowania split payment do zaliczek

Od listopada br. przy płatnościach za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT obowiązuje mechanizm podzielonej płatności w każdym przypadku, w którym i dostawa została udokumentowana fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT na wartość ogółem do zapłaty przekraczającą 15 000 zł.

14:32, 08.11.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Nowe formularze PIT-11 za 2019 r. – projekt rozporządzenia

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W projekcie tym zaprezentowano między innymi jak będzie wyglądał nowy wzór informacji PIT-11, którą płatnicy będą mieli obowiązek przygotować za 2019 rok.

13:56, 08.11.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Pracownicy zyskali nowe uprawnienie w sporach z pracodawcami

W dniu 7 listopada br. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, na skutek której, jeśli sąd pierwszej instancji uzna zwolnienie pracownika za bezprawne, może nakazać jego dalsze zatrudnienie bez czekania na prawomocne orzeczenie.

13:52, 08.11.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Odliczenie straty spółki przejmującej to nie optymalizacja

Podmiot ze stratą, który przejmie spółki generujące zyski może pokryć z nich w kolejnych latach kwotę straty, wygenerowanej w latach poprzednich, jeżeli pokrycie straty nie jest głównym lub jednym z głównych powodów połączenia.

13:41, 08.11.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Ulga abolicyjna w odniesieniu do krajów, z którymi Polska nie zawała umów UPO

Stosowanie ulgi abolicyjnej jest uzależnione od tego czy z państwem, z którego są uzyskiwane dochody jest zawarta umowa międzynarodowa.

13:31, 08.11.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Uczestnictwo samozatrudnionego w imprezie firmowej nie stanowi KUP

Organ podatkowy po raz kolejny uznał, że wydatki na organizację spotkań firmowych w części przypadającej osoby pracujące w ramach B2B oraz ich rodziny – nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

13:27, 08.11.2019 Natalia Ołówko

Bloger może odliczyć koszty odzieży, perfum, galanterii oraz kosmetyków

Bloger może odliczyć od uzyskiwanych przychodów  koszty poniesione m. in. na zakup odzieży, biżuterii, perfum, kosmetyków służących do pielęgnacji i upiększania ciała jeżeli poniesione zostały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

13:15, 08.11.2019 Karol Przydatek

Pułapki split paymetu

Od 1 listopada wchodzą w życie uregulowania wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment wydaje się być proste, warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

12:12, 09.10.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Planowane wyższe kary za uszczuplenie należności publicznoprawnych

Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. Jedna z planowanych zmian dotyczy Kodeksu karnego skarbowego.

12:09, 09.10.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wypłata po 26 urodzinach już z podatkiem

Pracodawca dokonujący wypłaty po dniu 26 urodzin pracownika powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tak wynika z najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25-09-2019r., Sygn. 0112-KDIL3-1.4011.202.2019.2.GM.

11:59, 09.10.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Usługi ubezpieczeniowe podlegają podatkowi u źródła

Organy podatkowe uznają, że usługi ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Podmioty nabywające takie usługi od nierezydentów są zobowiązane do poboru podatku.

11:44, 09.10.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Badanie techniczne niezbędne do odliczenia VAT – niekorzystne podejście fiskusa

Dyrektor KIS, w dniu 26 września br., wydał interpretację indywidualną w zakresie możliwości odliczenia 100% naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem samochodowym w przypadku braku zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego.

11:39, 09.10.2019 Natalia Ołówko

Kontrahent posiadacza APA nie stosuje ograniczeń z art. 15e ustawy o CIT

W celu wyłączenia limitu wynikającego z art. 15e ustawy o CIT nie jest konieczne wydanie odrębnych decyzji w sprawie porozumienia cen transferowych (APA) dla obu podmiotów powiązanych, będących stronami transakcji.

11:31, 09.10.2019 Karol Przydatek

Zeznania z CIT - dla niektórych powrót do formy papierowej

Podatnicy CIT uzyskujący tylko dochody wolne od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którzy nie pełnią funkcji płatnika PIT będą mogli składać zeznania w formie papierowej.

09:44, 09.10.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Zbliża się termin aktualizacji w KRS

W dniu 1 grudnia 2019 roku upływa termin na zaktualizowanie w Krajowym Rejestrze Sadowym danych dotyczących przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

16:09, 13.09.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Od usług pośrednictwa należy pobrać podatek u źródła

Organy podatkowe ostatnio uznały, że usługi pośrednictwa w zakupach lub sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Dotychczas prezentowały stanowisko, że obowiązek poboru podatku nie występuje.

16:06, 13.09.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zaprzestanie fiskalizacji sprzedaży

W świetle przepisów ustawy o VAT każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi zostać zafiskalizowana a za niedopełnienie tego obowiązku grożą dotkliwe kary. Wyjątek stanowią jedynie transakcje objęte zwolnieniem z kas, których katalog kurczy się z każdym nowym rozporządzeniem zwalniającym.

16:01, 13.09.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej

30 sierpnia 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano objaśnienia w sprawie stosowania przepisów o daninie solidarnościowej.

15:51, 13.09.2019 Natalia Ołówko

Zakupy sfinansowane bezrobotnemu z dotacji na podjęcie działalności jako KUP

Bezrobotny, który otrzymuje dotację z Urzędu Pracy może zaliczyć do kosztów podatkowych w prowadzonej działalności gospodarczej zakup samochodu i komputera, o ile ich jednostkowa cena nabycia nie przekracza 10 tys. - nawet jeśli te wydatki zostały sfinansowane z dotacji.

14:33, 13.09.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zagraniczna siedziba kontrahenta nie wyłącza usługi z zakresu polskiego VAT

O miejscu opodatkowania VAT usług świadczonych pomiędzy podatnikami z zasady decyduje miejsce siedziby podatnika będącego usługobiorcą - chyba, że usługobiorca posiada w kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

14:20, 13.09.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Poniesienie straty na zyskach kapitałowych pozbawia prawa do zwolnienia z obowiązku sporządzania DCT

Tylko podmioty, które nie wykazują straty podatkowej zarówno z działalności operacyjnej oraz zysków kapitałowych mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

14:06, 13.09.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Strata na transakcjach kryptowalutowych z 2018 roku nie może być kosztem 2019 roku

Podatnik nie może uznać za koszty uzyskania przychodów w 2019 r. wartości straty z transakcji kryptowalutowych poniesionej w 2018 r.

12:15, 13.09.2019 Karol Przydatek

Kiedy pracownik uzyskuje przychód w Systemie Kafeteryjnym?

Fiskus uznaje, że w przypadku funkcjonującego u pracodawcy Systemu Kafeteryjnego, pracownik uzyskuje przychód dopiero w momencie skorzystania ze świadczenia oferowanego w tym systemie, a nie w momencie przyznania pracownikowi limitu punktów do wykorzystania.

11:57, 13.09.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Podwyższenie KUP ze stosunku pracy – nowe obowiązki płatników

W Sejmie rozpoczęły się prace nad kolejną nowelizacją ustawy o PIT. Tym razem planowane jest podwyższenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 października 2019 roku.

09:41, 19.08.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zwolnienie „dla drobnych przedsiębiorców” nie dla wszystkich

Od września 2019 r. rozszerzony zostaje katalog podmiotów, które podlegają obowiązkowi rejestracji jako podatnicy VAT czynni, bez względu na wysokość osiągniętych obrotów.

09:36, 19.08.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Już w przyszłym roku będzie można założyć prostą spółkę akcyjną

Od 1 marca 2020 r. w kodeksie spółek handlowych pojawi się nowy rodzaj spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna.

09:32, 19.08.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

„Biała lista podatników VAT” – czy należy złożyć dodatkowe zgłoszenie rachunków bankowych?

Obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego jest realizowany w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego (oraz ewentualnych zgłoszeń aktualizujących) - wprowadzenie "białej listy podatników VAT" nie wymaga ponownego zgłaszania rachunków bankowych.

09:24, 19.08.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ubezpieczenie samochodu osobowego od utraty wartości, a koszty w CIT

Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego od utraty wartości, tzw. ubezpieczenie GAP, podlegają ograniczeniom w kosztach, jeżeli wartość samochodu osobowego przekracza 150 000 zł.

09:22, 19.08.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Inwestor, który płaci podwykonawcy nie ma prawa do KUP

Inwestor, który w ramach odpowiedzialności solidarnej z niesolidnym wykonawcą  zapłaci podwykonawcom, nie uwzględni tego wydatku w kosztach podatkowych.

09:16, 19.08.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Obowiązek sporządzenia CIT/TP może powstać również dla podmiotów niesporządzających dokumentacji podatkowej

Do rozpatrzenia, czy podatnik ma obowiązek sporządzenia CIT/TP za rok 2018 musi przeanalizować transakcje według starych przepisów.

08:58, 19.08.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Najnowsze zmiany w VAT

Pakiet paliwowy od września, zakaz wystawiania faktur do paragonów od stycznia, a JPK-VDEK, w zależności od podmiotu, od kwietnia lub od lipca 2020.

13:46, 12.07.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zwolnienie z PIT dla Młodych – nowe obowiązki płatników

Podmioty zatrudniające osoby do 26 roku życia, będą miały obowiązek zwalniać od podatku wypłacane im wynagrodzenia, o ile nie przekroczą one w skali roku odpowiednich kwot. Nowe przepisy wchodzą w życie już z dniem 1 sierpnia b.r..

13:12, 12.07.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Dochody objęte zwolnieniem z PIT będą miały wpływ na prawo do ulgi

Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) – niezależnie od tego czy będą opodatkowane, czy zwolnione – nie będą mogły przekroczyć kwoty 3089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci lub prawa do ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT.

12:47, 12.07.2019 Natalia Ołówko

W DCT za lata 2017-2018 progi istotności transakcji rozpatruje się w kwotach netto

Organy podatkowe zdecydowały się zmienić stanowisko w zakresie rozpoznawania istotności transakcji.

12:46, 12.07.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Odszkodowanie z AC stanowi w całości przychód podatkowy

Podatnik ma prawo zaliczenia do KUP 75% kosztów naprawy powypadkowej samochodu osobowego. Ale otrzymane odszkodowanie z AC stanowi w 100% jego przychód podatkowy. 

12:38, 12.07.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Przekazanie nieruchomości na potrzeby osobiste wspólników może być bez VAT

W niektórych przypadkach nieodpłatne przekazanie przez spółkę jawną nieruchomości stanowiących jej własność na potrzeby osobiste jej wspólników nie będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług.  

12:29, 12.07.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Wzajemne poręczenia skutkują powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń

Dla uznania świadczenia za odpłatne czy nieodpłatne nie ma przesądzającego znaczenia to, czy beneficjent płaci za nie wynagrodzenie czy nie, ale to czy czynność ta ma charakter czynności przysparzającej, a więc takiej, na podstawie której strona dokonująca przysporzenia majątkowego otrzymuje czy ma otrzymać w zamian korzyść majątkową.

12:12, 12.07.2019 Karol Przydatek

Dużym podatnikom dojdzie sprawozdanie w zakresie stosowanych terminów zapłaty

Procedowana aktualnie w Senacie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadza nowy rodzaj sprawozdania dla niektórych podmiotów będących podatnikami podatku CIT.

08:21, 10.07.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zwolnienie od podatku PIT dla osób do 26 roku życia

Dochody z pracy i umów zleceń osiągane przez osoby do ukończenia 26 roku życia będą zwolnione z podatku PIT, do wysokości nieprzekraczającej 85.528,00 zł w roku podatkowym. Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 roku.

12:14, 13.06.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Pożegnanie z odwróconym VAT przy transakcjach krajowych - obowiązkowy split payment

Planowane jest wprowadzenie katalogu towarów i usług, w zakresie których wymagane będzie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

10:21, 13.06.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Planowane zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z początkiem 2020 roku mają wejść w życie nowe przepisy, poprawiające sytuację wierzycieli w transakcjach handlowych.

10:12, 13.06.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Zapłata na niewłaściwy rachunek – brak kosztów podatkowych

Z początkiem 2020 roku wchodzą w życie przepisy, które będą skutkowały brakiem możliwości uznania wydatku za koszt podatkowych, o ile zapłata za fakturę nie zostanie zlecona na właściwy rachunek bankowy, umieszczony w wykazie KAS.

10:08, 13.06.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zaniechanie poboru PCC od transakcji sprzedaży i zamiany waluty wirtualnej

Termin zaniechania poboru podatku PCC od transakcji sprzedaży (zamiany) waluty wirtualnej będzie przedłużony do końca 2019 r.

09:58, 13.06.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Nagrody i premie roczne w koszach podatkowych

Dodatkowe wynagrodzenia przysługujące pracownikom w postaci nagród lub premii rocznych są koszem podatkowym w miesiącu w którym podjęto decyzję o ich przyznaniu, pod warunkiem terminowej ich wypłaty. 

09:52, 13.06.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zapłacony podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu

Organ podatkowy potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego przez podatnika podatku u źródła. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku odniesiono się do sytuacji, w której ze względu na okoliczności, niemożliwe było otrzymanie od kontrahenta certyfikatu rezydencji.

09:37, 13.06.2019 Natalia Ołówko

Zwolnienie z podatku przychodu przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe

Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego, wydatkowany w ustawowym terminie na spłatę kredytu zaciągniętego zakup lokalu mieszkalnego jest zwolniony od opodatkowania.

09:08, 13.06.2019 Karol Przydatek

Zanim zapłacisz, sprawdź rachunek kontrahenta

Najprawdopodobniej już od nowego roku zapłaty za faktury wystawiane przez czynnych podatników VAT będą musiały być kierowane na rachunki bankowe ujawnione w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

12:12, 10.05.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Od 4 maja kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 4 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.U. 2019, poz. 730). Zawiera ona pakiet zmian dostosowujących przepisy sektorowe (ponad 160 aktów prawnych) do wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Wśród zmienionych aktów prawnych znalazł się m.in. Kodeks pracy.

12:08, 10.05.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Pracownika obsługującego kasę należy przeszkolić

Od 1 maja br. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Na mocy jego przepisów podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych zostali zobowiązani do przeszkolenia osób obsługujących te kasy oraz uzyskania od nich oświadczeń potwierdzających fakt zapoznania się z zasadami prowadzenia ewidencji.

12:00, 10.05.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Pojęcie wychowania dziecka w kontekście ulgi na dzieci

W odniesieniu do dzieci pełnoletnich o ich wychowaniu może świadczyć samo wypełnianie obowiązku alimentacyjnego.

11:57, 10.05.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Leasing operacyjny bez ograniczeń w zakresie kosztów finansowania dłużnego

Do opłat leasingowych w zakresie leasingu operacyjnego nie stosuje się przepisów, dotyczących kosztów finansowania dłużnego.

11:40, 10.05.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Refakturowanie usług na podmiot powiązany podlega ograniczeniu w kosztach uzyskania przychodów

Bez znaczenia pozostaje fakt, że podmiot powiązany nabywa usługi od podmiotów niepowiązanych, które następnie "refakturuje". Skoro należności z tytułu usług refakturowanych wypłacane są podmiotowi powiązanemu, który zobowiązany jest do przekazania ich innemu podmiotowi, to właśnie podmiot powiązany zostaje uznany za rzeczywistego właściciela danej należności.

11:24, 10.05.2019 Karol Przydatek

Koszty używania samochodu osobowego – 25% jako NKUP

Podatnik nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów części kosztów eksploatacji samochodu osobowego odpowiadającą proporcji jazd służbowych do całości miesięcznego przebiegu wynikającą z prowadzonej ewidencji przebiegu. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 kwietnia 2019 roku, 0111-KDIB2-1.4010.51.2019.1.EN.

11:20, 10.05.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Odpłatne przeniesienie sieci wodociągowej bez PIT-8C

Nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w związku ze sprzedażą sieci wodociągowej.

11:17, 10.05.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Wywłaszczenie nieruchomości dla VAT jest jak sprzedaż

Podatek VAT obciąża transakcje będące dostawami towarów lub świadczeniem usług, realizowane za wynagrodzeniem na podstawie różnych umów i dokonanych czynności, w tym wywłaszczenia.

11:15, 10.05.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Kasy fiskalne online – na razie bez wymogu ich stosowania

W dniu 15 marca 2019 r. sejm uchwalił dawno zapowiadaną nowelizację ustawy o VAT w zakresie obowiązków związanych z fiskalizacją sprzedaży. Na chwilę obecną akt wprawdzie nie został jeszcze opublikowany, ale uzyskał podpis Prezydenta, więc sprawa wydaje się być już przesądzona.

Ustawa ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

08:29, 10.04.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Już od lipca E-deklaracje w podatkach lokalnych

Od lipca 2019 r. będą stosowane nowe (ujednolicone na obszarze kraju) wzory deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wzory te będą przystosowane do składania w formie elektronicznej.

14:27, 09.04.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS nie jest przychodem pracownika

Pracodawca opłacając zaległe składki za pracownika wykonuje swoje ustawowe obowiązki, które nie powodują powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie pracownika.

14:24, 09.04.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Dobrowolne umorzenie udziałów może podlegać obowiązkowi sporządzenia DCT

Również w przypadku umorzenia dobrowolnego należy przeanalizować, czy nie występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

12:03, 09.04.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Uproszczone porozumienia cenowe coraz bliżej

Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Legislacji, od 22 marca br. na etapie opiniowania znajduje się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych.

14:11, 08.04.2019 Natalia Ołówko

Przychód i koszt w zależności od stopnia wykonania świadczenia

Momentem, który wyznaczył datę powstania przychodu powinna być data częściowego wykonania usługi, jeżeli umowa przewiduje takie postanowienia - a nie data otrzymania zaliczki.

13:55, 08.04.2019 Karol Przydatek

Refundacja kosztów kwalifikowanych zobowiązuje do korekty na bieżąco

Podatnicy, którzy są uczestnikami projektów współfinansowanych ze środków europejskich, najczęściej ponoszą koszty kwalifikowane z własnych środków, a po zakończeniu realizacji projektu występują z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków. Rzadko zdarza się, że uczestnik projektu otrzymuje płatność z góry. Najczęściej wsparcie ma postać refundacji poniesionych kosztów.

13:40, 03.04.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Sprzedaż samochodu po zakończeniu leasingu – skutki u podatnika PIT

Organy podatkowe prezentują przychylne stanowisko w zakresie sprzedaży samochodu dokonywanej przez podatników podatku PIT, którzy zbywają samochody po upływie 6 miesięcy od zakończenia umowy leasingu.

13:35, 03.04.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Od 2019 roku nie ma już limitu 100 tys. zł dla korzyści podatkowej przy klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

12:33, 12.03.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Kiedy opłaty za know-how podlegają limitowaniu do 5% EBITDA?

Opłaty za korzystanie z know-how podlegają ograniczeniom w kosztach, jeżeli są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, albo z siedzibą w rajach podatkowych.

12:16, 12.03.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Obniżanie stawek amortyzacyjnych w SSE nie jest unikaniem opodatkowania

W dniu 19 lutego 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w dotyczącą możliwości obniżania stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych u podatnika działającego na terenie SSE.

12:12, 12.03.2019 Natalia Ołówko

Wynajem apartamentu może być rozliczany na ryczałcie

Wynajem nadmorskiego apartamentu może być opodatkowany ryczałtem w stawce 8,5 %.

12:09, 12.03.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Nieodpłatne świadczenie w kwocie 250 lub 400 zł obejmuje także koszty paliwa

Zapadł kolejny, pozytywny wyrok potwierdzający, iż na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość nieodpłatnego świadczenia w kwocie 250 lub 400 zł, doliczana pracownikowi do przychodów, obejmuje również koszty paliwa.

12:05, 12.03.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Część odsetkowa raty leasingowej samochodu bez limitu w kosztach podatkowych

Odsetki przy opłacie leasingowej samochodu osobowego można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w przeciwieństwie do odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu zapłaconych przed przyjęciem środka trwałego do używania.

12:00, 12.03.2019 Karol Przydatek

Zasady składania ORD-U oraz korekt cen transferowych za 2018 rok

Nowe przepisy w zakresie cen transferowych nie mają wpływu na zasady składania ORD-U, a także korekty cen transferowych dokonywane w stosunku do transakcji realizowanych w 2018 roku.

09:08, 12.03.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Uwaga na schematy podatkowe!

Od 2019 r. został wprowadzony obowiązek raportowania o schematach podatkowych.

11:56, 13.02.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Informacja ORD-U - kiedy i dla kogo?

Informacja ORD-U dotyczy umów zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Informacje należy sporządzić i przesyłać do właściwego organu w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia roku podatkowego.

11:54, 13.02.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nowe wzory deklaracji VAT dla rozliczeń za styczeń 2019 r.

Deklaracje VAT począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. są składane na nowych wzorach formularzy.

11:37, 13.02.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Limit kosztów finansowania dłużnego - korzystne orzecznictwo

Limitowanie w zaliczaniu kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych dotyczy wyłącznie nadwyżki ponad kwotę 3 mln zł.

11:27, 13.02.2019 Natalia Ołówko

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika

Sam fakt wystawienia faktury przez podmiot niezarejstrowany jako podatnik VAT czynny nie wyłącza automatycznie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

11:13, 13.02.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Opłaty licencyjne jako koszty bezpośrednio związane z wytwarzaniem towaru lub świadczeniem usługi

Jeżeli opłaty licencyjne są bezpośrednio związane z wytwarzanymi produktami lub świadczonymi usługami, nie podlegają one pod uregulowania zawarte w przepisie art. 15e ustawy o CIT.

10:47, 13.02.2019 Karol Przydatek

Wydatki na kształcenie przedsiębiorcy w KUP

Dla zaliczenia wydatków na kształcenie przedsiębiorcy do kosztów podatkowych istotne znaczenie ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w prowadzonej działalności gospodarczej.

10:28, 13.02.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Opłacone ubezpieczenie OC dla zarządzających nie stanowi przychodu w PIT

Koszt opłaconego ubezpieczenia OC gwarantującego ochronę dla zarządu i rady nadzorczej nie powoduje powstania przychodu na gruncie podatku PIT.   

10:15, 13.02.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Umowa Spółki może spowodować obowiązek sporządzenia DCT nawet po kilku latach od jej zawarcia

Przez cały czas trwania umowy spółki osobowej należy analizować obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tej umowy.

10:10, 13.02.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Nowe zasady informowania o alternatywnych sposobach rozliczeń z fiskusem

Od 2019 r. wchodzą istotne zmiany w zakresie informowania organów podatkowych o korzystaniu ze szczególnych zasad rozliczeń np. w zakresie sposobu płatności zaliczek.

12:13, 08.01.2019 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Podatek VAT przy transakcjach pomiędzy małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej

Przekazanie mężowi środka trwałego (koparko-ładowarki), nabytej przez żonę dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej, którym objęta jest również ta koparko-ładowarka, nie może być uznane za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. W takim przypadku nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

12:07, 08.01.2019 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2019 roku

Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 rok wynosi 1.229,30 zł. Podstawą naliczenia odpisu w 2019 roku jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugi półroczu 2013 roku.

12:00, 08.01.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Jak policzyć podatek w przypadku utraty prawa do stawki 9% CIT w trakcie roku podatkowego?

Z początkiem 2019 r. obowiązują zmodyfikowane zasady stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Nowe przepisy nasuwają jednak istotne wątpliwości, jak ma się zachować podatnik, który straci w trakcie roku prawo do stawki 9%. Kiedy i jak dopłacić brakującą, z różnicy stawek, kwotę podatku?

11:48, 08.01.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Będzie interpretacja ogólna w sprawie 50% KUP dla twórców

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt interpretacji ogólnej dotyczącej warunków umożliwiających zastosowanie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika w części stanowiącej honorarium autorskie.

11:39, 08.01.2019 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Niższy podatek od gruntów pod infrastrukturą przesyłową

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

11:33, 08.01.2019 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Nowe rozporządzenia oraz obwieszczenie dotyczące cen transferowych

Minister Finansów wydał nowe rozporządzenia dotyczące cen transferowych oraz obwieszczenie dotyczące poziomu oprocentowania, który jest uznawany za rynkowy przy umowach pożyczek.

11:28, 07.01.2019 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Ulga podatkowa dla właścicieli aptek tylko w rozliczeniu za 2018 rok

Przy rozliczeniu podatku za 2018 rok właściciele aptek mają możliwość skorzystania z nowej ulgi podatkowej. Przysługuje ona tym, którzy ponieśli w 2018 roku wydatki na podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

12:38, 04.01.2019 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zmiany w zakresie poboru podatku u źródła zostają czasowo wstrzymane

W związku z wątpliwościami w zakresie stosowania nowych przepisów, dotyczących podatku u źródła Minister Finansów zdecydował o czasowym odroczeniu obowiązywania znowelizowanych przepisów.

09:57, 12.12.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Nowe wzory informacji i deklaracji w zakresie podatku PIT

Za 2018 rok płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mieli obowiązek sporządzać informacje podatkowe PIT-11 i PIT-8C według nowych wzorów. Również roczne deklaracje o pobranych zaliczkach PIT-4R oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR ulegają zmianie.  

09:54, 12.12.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zmiany w PCC od stycznia 2019 r.

Już od pierwszego stycznia 2019 roku podatników podatku PCC czekają  przyjazne zmiany i uproszczenia, choćby w postaci obniżenia stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych od  umowy pożyczki.

09:52, 12.12.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Możliwość jednorazowego odliczenia straty poniesionej od 1 stycznia 2019 r.

Podatnicy, którzy poniosą stratę podatkową będą mieli możliwość jej jednorazowego odliczenia od dochodu roku następnego.

09:49, 12.12.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Nawet 53 tys. zł będzie można odliczyć od dochodu w ramach nowej ulgi termomodernizacyjnej

W rozliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 będzie możliwość skorzystania z tzw. "ulgi na termomodernizację".

09:46, 12.12.2018 Ewelina Nawrocka

Wynajem lokali mieszkalnych dla pracowników, a VAT

Zapewnienie nieodpłatnego miejsca zamieszkania pracownikom nie zawsze będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jako nieodpłatne świadczenie usług.

09:37, 12.12.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ulga na złe długi w krótszym terminie obejmie również „stare” faktury

Od 1 stycznia 2019 r. w ramach uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ulegnie skróceniu do 90 dni termin na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności dla potrzeb korekty podatku związanej z tzw. „ulgą na złe długi”.  

13:23, 11.12.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Tańsza sprzedaż odziedziczonej nieruchomości już od stycznia 2019 roku

Od stycznia 2019 r. na mocy przepisów ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw pod pewnymi warunkami będzie można zbyć odziedziczoną nieruchomość bez podatku.

10:13, 13.11.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Zmiany w kosztach używania samochodów osobowych od 2019 roku

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. istotnym zmianom ulegną zasady zaliczania do kosztów podatkowych koszty związane z wykorzystywaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej podatników.

10:00, 13.11.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zmiany w zakresie stawek VAT

Pod obrady Sejmu trafił rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług w zakresie stawek VAT.

09:56, 13.11.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Od początku 2019 roku wchodzą uproszczenia w zakresie cen transferowych

Sejm RP przyjął ustawę nowelizującą z zakresu podatków dochodowych. Wśród kwestii, które są przedmiotem nowelizacji znalazły się kwestie z zakresu cen transferowych. Nowelizacja w tym zakresie dotyczy obu podatków dochodowych.

09:29, 13.11.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Zarząd sukcesyjny po śmierci osoby fizycznej

Już 25 listopada wejdzie w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 

09:26, 13.11.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Danina Solidarnościowa – nowy podatek od 2019 roku

Osoby fizyczne osiągające dochody powyżej 1.000 000 zł zostają objęte obowiązkiem zapłaty nowego podatku, zwanego daniną solidarnościową.

09:21, 13.11.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Od 2019 roku kryptowaluty będą opodatkowane na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe, regulujące zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu obrotu walutami wirtualnymi.

09:16, 13.11.2018 Ewelina Nawrocka

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - nowe wyzwania dla pracodawców

Uchwalona ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na pracodawców szereg nowych obowiązków związanych z wdrażanymi właśnie do polskiego systemu prawnego Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

09:06, 13.11.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nadal nie ma terminu wprowadzenia kas on-line

Pomimo, że o wprowadzeniu kas on-line mówi się już od kilku lat, a w Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie, wciąż nie ma pewności, co do terminu wprowadzenia nowych uregulowań. Prace „zatrzymały się” po pierwszym czytaniu.

09:02, 13.11.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Do 15 października należy poinformować o zmianie urzędu na inny niż właściwy miejscowo

W stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro, automatycznie następuje zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na inny niż właściwy miejscowo.

15:29, 09.10.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych od 1 października br.

Od 1 października 2018 roku weszła w życie kolejna część zmian dotycząca sporządzania i składania sprawozdań finansowych.

15:28, 09.10.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Środki trwałe otrzymane w darowiźnie przed 2018 r. można jednak amortyzować

Pojawiła się pierwsza pozytywna interpretacja, z której wynika, że zakaz zliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w darowiźnie, dotyczy tylko takich środków trwałych, które zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych po 1 stycznia 2018 r.

15:20, 09.10.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

W oczekiwaniu na e-kasy

W Sejmie trwają prace w zakresie wprowadzenia obowiązku ewidencji za pomocą kas online.

15:06, 09.10.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Pożyczka od zagranicznego kontrahenta stanowi import usług

Również transakcje zwolnione z opodatkowania (jak np. umowy pożyczki) podlegaja rozliczeniu w ramach importu usług przez nabywcę usługi.

14:56, 09.10.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Niejednolite stanowiska fiskusa w zakresie przychodu z umorzenia odsetek

Odsetki wywołują skutek podatkowy w postaci przychodu albo kosztu uzyskania przychodu jedynie w przypadku ich faktycznego otrzymania albo dokonania zapłaty.

14:52, 09.10.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Prawa majątkowe wytworzone we własnym zakresie poza źródłem przychodów z zysków kapitałowych

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku przepisu ustawy o CIT nakazujące rozdzielenie przychodów na zyski kapitałowe oraz przychody pozostałe wprowadziły szereg wątpliwości dotyczących sposobu przypisywania przychodów do poszczególnych źródeł zarówno wśród podatników, jak i wśród organów podatkowych.

14:50, 09.10.2018 Ewelina Nawrocka

Ograniczenie z art. 15e dotyczy również dochodów zwolnionych od podatku

W przypadku ustalania dochodów zwolnionych z opodatkowania również należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

14:29, 09.10.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Obrót walutami wirtualnymi opodatkowany na nowych zasadach

Od 2019 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzone zostaną szczególne zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut. Przychody osiągane z obrotu walutami wirtualnymi, w podatku PIT, zostaną zakwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, natomiast w podatku CIT przychody te stanowić będą zyski kapitałowe.

13:50, 14.09.2018 Piotr Adamczyk

Od 1 stycznia 2019 niższy ZUS dla niektórych przedsiębiorców

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą  ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Na podstawie nowych przepisów część przedsiębiorców będzie mogła płacić składki na ubezpieczenie społeczne w niższej wysokości, proporcjonalnie do osiąganego przychodu (tzw. mały ZUS).

13:46, 14.09.2018 Ewelina Nawrocka

Od przyszłego roku wzrośnie płaca minimalna

W miniony wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

13:44, 14.09.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Ograniczenie w kosztach do 5% EBITDA dotyczy również usług pośrednictwa

Usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów są usługami objętymi przepisami art. 15e ustawy o CIT, które to przepisy obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

13:40, 14.09.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Problematyczne wystawianie faktur przed transakcją lub zaliczką

Podatnik z zasady może wystawić fakturę na 30 dni przed transakcją lub otrzymaniem zaliczki. Jeżeli jednak we wskazanym wyżej terminie nie zaistnieje zdarzenie objęte wcześniejszą fakturą (transakcja lub zaliczka) wystawiony dokument staje się „pustą fakturą”, z której kwota VAT musi zostać zapłacona, chyba że faktura zostanie skorygowana.

13:40, 14.09.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Planowane zmiany w obowiązkach płatników PIT

Najprawdopodobniej za 2018 r. płatnicy podatku PIT będą musieli przesłać informacje podatkowe do urzędów skarbowych już w terminie do końca stycznia, a nie do końca lutego, jak ma to miejsce dotychczas.

13:34, 14.09.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Podmioty nietworzące grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie są zobowiązane do sporządzenia informacji o grupie podmiotów powiązanych

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem organów podatkowych, jedynie podmioty, które tworzą grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości są zobowiązane do przygotowania informacji o grupie podmiotów powiązanych (master file).

13:29, 14.09.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości nie jest zwolnione z PIT

Wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości nie jest tożsame z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności przesyłu.

14:30, 14.08.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Jak uniknąć błędów w JPK_VAT

Na stronach Ministerstwa Finansów zamieszczono kolejny komunikat dotyczący sposobu prezentacji danych w JPK_VAT. Tym razem komunikat dotyczy transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” oraz zasad wprowadzania danych z faktur.

14:27, 14.08.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ustalenie proporcji do VAT z naczelnikiem urzędu skarbowego

Rozpoczęcie w trakcie roku sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej) z zasady wymaga ustalenia z naczelnikiem urzędu skarbowego prognozowanej proporcji odliczenia VAT dla tego roku.

14:25, 14.08.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Szykują się duże zmiany w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy i PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych oraz transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

14:22, 14.08.2018 Ewelina Nawrocka

Nie wszystkie spółki państwowe lub komunalne są zwolnione z DCT

Do końca 2017 r. spółki Skarbu Państwa oraz spółki gminne zobowiązane były do sporządzania dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji realizowanych ze Skarbem Państwa lub gminą oraz pomiędzy sobą. Od 2018 roku przepisy w tym zakresie uległy zmianie, są jednak wątpliwości w zakresie ich stosowania.

14:19, 14.08.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Środków trwałych otrzymanych w darowiźnie nie można amortyzować

Z dniem 1 stycznia 2018 roku podatnicy podatku PIT stracili prawo do amortyzowania środków trwałych otrzymanych w formie darowizny. Nie można zatem, co do zasady, zaliczać się do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od takich środków trwałych z wyjątkiem jednej sytuacji. Mianowicie kiedy darczyńca nie zaliczył do swoich kosztów całości wydatku poniesionego na nabycie lub wytworzenie darowanego środka trwałego.

14:16, 14.08.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Sporadyczne korzystanie ze sprzętu służbowego do celów prywatnych nie skutkuje powstaniem przychodu u pracownika

W przypadku incydentalnego korzystania przez pracownika ze sprzętu służbowego (np. telefonu, laptopa czy tabletu) do celów prywatnych po jego stronie nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lipca 2018 roku.

14:14, 14.08.2018 Piotr Adamczyk

Nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy (z 10 kwietnia 2018 r.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, w który przewiduje istotne zmiany do zasad wydawania interpretacji indywidualnych.

14:10, 14.08.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Nowy podatek od przychodów z budynków

Od 2019 roku wiele podmiotów będących właścicielami budynków zostanie objętych obowiązkiem obliczania i deklarowania fiskusowi nowej daniny nazwanej przez ustawodawcę podatkiem od przychodów z budynków. Obowiązkiem tym objęty zostanie każdy podatnik CIT lub PIT będący właścicielem lub współwłaścicielem wynajmowanych budynków, których łączna wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania i będzie należny co miesiąc. Poprawne wyliczenie daniny do fiskusa będzie nie lada wyzwaniem dla służb księgowych.

12:14, 12.07.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Od 1 lipca obowiązek przesyłania JPK na żądanie organów podatkowych

Obowiązek wysyłania JPK na żądanie organów dotyczyć będzie wszystkich podatników, w tym mikroprzedsiębiorców, prowadzących księgi podatkowe i wytwarzających dowody księgowe w formie elektronicznej.

12:10, 12.07.2018 Ewelina Nawrocka

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która zastąpi dotychczasową regulację w tym zakresie.

12:03, 12.07.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wypłata wynagrodzenia dla prezesa może podlegać obowiązkom w zakresie DCT

Transakcje realizowane z prezesem zarządu podatnika (lub innymi osobami, które pełnią funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze u podatnika) mogą podlegać regulacjom z zakresu dokumentacji cen transferowych (DCT), również wówczas, gdy taka osoba jest zatrudniona na umowę o pracę.

12:00, 12.07.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Usługi szkoleniowe od podmiotów powiązanych nie są objęte art. 15e ustawy o CIT

Usługi szkoleniowe, które są nabywane od podmiotu powiązanego nie podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 15e i przy spełnieniu ogólnej definicji kosztu podatkowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości.

11:58, 12.07.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Sprzedaż własnych praw majątkowych nie jest zyskiem kapitałowym

Przychody z tytułu sprzedaży praw majątkowych wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie stanowią przychody z działalności gospodarczej, a nie zysków kapitałowych.

11:40, 12.07.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Po przekształceniu spółka ma prawo do ulgi na zakup nowych kas fiskalnych

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową uprawnia do ponownego skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych.

11:36, 12.07.2018 Piotr Adamczyk

Zakup dokonany za pośrednictwem wirtualnych walut bez limitu 15 tys.

Transakcje rozliczane kryptowalutami (np. popularnym bitcoinem) można zaliczyć do kosztów podatkowych. Przepis uzależniający zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 tys. zł nie znajduje zastosowania w przypadku tej formy wygaśnięcia zobowiązania. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 maja 2018 roku (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.67.2018.1.JG).

12:59, 15.06.2018 Piotr Adamczyk

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na finiszu

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 czerwca sejm uchwalił ustawę z dnia 7 czerwca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa aktualnie została przekazana  do Senatu. 

12:51, 15.06.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Sprzedaż praw majątkowych to odrębne źródło przychodów w CIT

Przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych stanowią przychody z zysków kapitałowych nawet wtedy, gdy prawa te zostały wytworzone we własnym zakresie, a ich sprzedaż następuje w ramach podstawowej działalności podatnika.

12:47, 15.06.2018 Ewelina Nawrocka

Specjalna strefa ekonomiczna obejmie cały kraj

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze specjalnych stref ekonomicznych korzystają z preferencji podatkowych obejmujących zwolnienie w podatku CIT oraz PIT. Warunkiem jest jednak prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze strefy przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie strefowe. Przeniesienie części produkcji poza strefę oznacza utratę częściowego zwolnienia w podatku dochodowym.

12:43, 15.06.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Obowiązek podatkowy przy WNT – dwie faktury i korekta

Prawidłowa identyfikacja momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT na istotne praktyczne znaczenie, ponieważ determinuje ustalenie okresu właściwego do zaraportowania podatku należnego.

12:40, 15.06.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Kara umowna zapłacona przez niesolidnego podwykonawcę nie stanowi KUP

Do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać kar umownych. Zdaniem fiskusa podatnik ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dobór podwykonawców.

12:33, 15.06.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Spółki niesporządzające sprawozdań - obowiązki względem KRS

Spółki jawne i partnerskie niesporządzające sprawozdań mają obowiązek złożenia do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

12:25, 15.06.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Ustalanie limitu dochodów w przychodach w PGK

Limit dochodów w przychodach należy odrębnie ustalać dla dochodów z zysków kapitałowych, oraz dochodów z innych źródeł przychodów.

Jednym z warunków, jaki musi być spełniany przez spółki, które funkcjonują w ramach podatkowej grupy kapitałowej (dalej również jako PGK), jest to, aby grupa osiągała za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2% (do końca 2017 r. udział ten wynosił 3%). W ramach grupy mogą bowiem istnieć podmioty, które generują stratę podatkową, ale cała grupa musi osiągnąć rentowność.

12:20, 15.06.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - NEWSLETTER

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

12:15, 15.06.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Zapłata PCC w toku czynności kontrolnych nie uchroni przed wyższym podatkiem

Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w toku czynności kontrolnych przed powołaniem się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej przed organami kontroli nie uchroni podatnika od sankcyjnej 20% stawki podatku.

14:28, 10.05.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wyżywienie pracownika ponad 30 zł do opodatkowania

Pokryty przez pracodawcę koszt wyżywienia pracownika w podróży służbowej, w kwocie przekraczającej należną pracownikowi dietę w wysokości określonej w odrębnych przepisach, skutkuje obowiązkiem naliczenia i potrącenia przez pracodawcę podatku PIT.

14:27, 10.05.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wydatki na społeczną odpowiedzialność biznesu mogą stanowić koszt podatkowy

Poniesione przez podatnika wydatki dotyczące działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Taki wniosek płynie z interpretacji z dnia 29 marca 2018 r.

14:01, 10.05.2018 Ewelina Nawrocka

Spółka komandytowa, ani jej wspólnicy nie muszą składać sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Z przepisów nie wynika obowiązek składania przez spółki osobowe (ani ich wspólników)sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. 

13:44, 10.05.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Przekazanie upominku może wymagać fiskalizacji

W myśl przepisów ustawy o VAT sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej. Wyjątek stanowią czynności określone w przepisach wykonawczych. Wydawane przez ministra finansów na kolejne lata rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych (aktualne obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.) każdorazowo zwalniały z fiskalizacji czynności wykonywane nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych, co zasadniczo stało się przyczyną błędnego poczucia, iż nie są one objęte takim obowiązkiem.

13:39, 10.05.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Usługi informatyczne od podmiotów powiązanych stanowią koszt w pełnej wysokości

Usługi informatyczne nabywane od podmiotów powiązanych nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu ich do kosztów podatkowych. 

13:23, 10.05.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Opodatkowanie dochodów z wywłaszczenia nieruchomości

Skutki podatkowe otrzymania przez podatnika odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości są odmienne od sprzedaży nieruchomości.

13:21, 10.05.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Przy pożyczce - jak nie ma VAT jest PCC

Decydujące znaczenie dla uznania, iż dany podmiot, w odniesieniu do konkretnej czynności, działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług ma zawodowy, a nie incydentalny (okazjonalny) charakter dokonanej czynności.

13:16, 10.05.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Limit 10 000 zł na ulepszenia tylko dla środków trwałych przyjętych do używania po 1 stycznia 2018 r.

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wydatki do 10 000 zł, ponoszone na ulepszenie środków trwałych, mogą stanowić koszty podatkowe w dacie poniesienia.

14:41, 11.04.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

VAT jedynie od zaliczek związanych ze skonkretyzowanymi transakcjami

Rozliczenia VAT zasadniczo są związane ze zrealizowaniem przez podatnika transakcji opodatkowanej, tj. odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. Konsekwencją powyższego jest zasada, zgodnie z którą obowiązek podatkowy w VAT powstaje odpowiednio w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi.

14:38, 11.04.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Projekt zmian w Ordynacji Podatkowej – interpretacje dla podmiotów powiązanych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa. Głównym założenie projektu jest stworzenie podatnikom możliwości wystąpienia o interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie wniosku grupowego.

14:35, 11.04.2018 Ewelina Nawrocka

Dane o dochodach dużych podatników CIT zostaną ujawnione w kwietniu 2018 r.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów do końca kwietnia 2018 roku mają zostać opublikowane dane podatkowe dużych podatników CIT za lata 2012-2016. Z kolei na początku lipca bieżącego roku upublicznione zostaną informację za 2017 rok.

14:29, 11.04.2018 Piotr Adamczyk

Zmiany w zasadach zawieszania działalności gospodarczej

Po zmianie przepisów przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas nieokreślony.

14:27, 11.04.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wycieczka dla pracowników z socjalnego może być bez podatku

Jeżeli celem zorganizowanej przez pracodawcę wycieczki jest integracja załogi oraz poprawienie relacji służbowych, wówczas nie powstaje obowiązek naliczania i potrącania pracownikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

14:14, 11.04.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Obowiązek aktualizacji i przeglądu dokumentacji dotyczy również transakcji zawartych przed 2017 rokiem

Obowiązek aktualizacji transakcji dotyczy nie tylko tych transakcji, które zostały zawarte po 1 stycznia 2017 r., ale również zawartych przed tą datą, które są kontynuowane w następnych latach.

14:10, 11.04.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Koniec faktur do paragonów

Projektowana na lipiec br. nowelizacja przepisów ustawy o VAT przewiduje wprowadzenie zakazu wystawiania faktur dla przedsiębiorców w zakresie zafiskalizowanej sprzedaży, jeżeli paragon potwierdzający transakcję nie zawiera numeru NIP nabywcy.

12:53, 14.03.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Będą zmiany w zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzanie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (projekt z dnia 28 lutego 2018 r.).

12:48, 14.03.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zmiany w zasadach składania sprawozdań finansowych do KRS

Od 15 marca 2018 roku sprawozdanie finansowe można przesłać do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną. Nie będzie już więc można przekazać sprawozdania finansowego do sądowego rejestru na papierze.

12:43, 14.03.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Z końcem kwietnia wchodzi w życie „ulga na start”

Nowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencji zwalniającej ich z zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności. Tak zwana „ulga na start” jest jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która jest zasadniczą częścią Konstytucji Biznesu – pakietu 5 ustaw wprowadzonych w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 

12:38, 14.03.2018 Ewelina Nawrocka

Wkłady pieniężne wolne od podatku dochodowego

Wniesienie wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część do spółki rodzi po stronie wnoszącego wkład obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego. Przepisy wprowadzające obowiązek rozpoznania przychodu po stronie wspólnika uległy pewnym zmianom od 2018 r.

12:30, 14.03.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego skutkuje powstaniem przychodu

Korzystanie z renomowanego znaku towarowego należącego do innego podmiotu z grupy kapitałowej skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

12:28, 14.03.2018 Piotr Adamczyk

Dla cen transferowych liczy się wartość brutto, a nie netto transakcji

W celu ustalenia wartości transakcji dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej należy przyjmować wartość brutto transakcji (łącznie z podatkiem od towarów i usług). 

 

12:24, 14.03.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Sprzedaż dla pracowników a kasa fiskalna

Każda transakcja z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zostać zarejestrowana przy użyciu kasy rejestrującej. Wyjątek stanowią przypadki enumeratywnie wymienione w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas fiskalnych,

10:06, 08.02.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

50% kosztów tylko dla wybranych

Od 2018 roku, tylko niektórzy twórcy mają prawo do 50% kosztów. Nowe przepisy w tym zakresie mają być ponownie zmienione. Niestety z uwagi na dość niejasne sformułowania, w praktyce nadal będą wątpliwości komu przysługiwać będzie 50%, a komu tylko 20% kosztów uzyskania przychodów.

10:02, 08.02.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nieruchomości pod wynajem to nie ZCP

Nieruchomości same w sobie nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie mogą być zatem uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nawet jeśli będą wykorzystywane do takiej samej działalności jaką prowadził uprzednio ich zbywca. Takie stanowisko zajął Naczelny sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2018 r.  Sygn. akt I FSK 1127/17.

10:00, 08.02.2018 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Odszkodowanie nie korzysta ze zwolnienia strefowego

Zwolnieniu z opodatkowania podlega jedynie dochód uzyskany z działalności gospodarczej wskazanej w zezwoleniu, prowadzonej w strefie, a nie każdy dochód uzyskany przez przedsiębiorcę strefowego związany z działalnością prowadzoną na obszarze strefy. Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela nie stanowi kategorii dochodu, który jest zwolnione z opodatkowania.

09:57, 08.02.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Rezygnacja z VAT może skutkować korektą podatku naliczonego

Powrót do statusu podatnika zwolnionego z VAT, z uwagi na wartość sprzedaży mniejszą niż 200.000 zł, może skutkować obowiązkiem dokonania korekty podatku odliczonego od zakupu środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł. Będzie tak jedynie wówczas, gdy środki trwale zostały przyjęte do użytkowania w przeciągu 12 miesięcy przed powrotem do zwolnienia.

09:54, 08.02.2018 Piotr Adamczyk

Działalność do 1050 zł miesięcznie bez obowiązku rejestracji i składek ZUS

26 stycznia 2018 Sejm uchwalił ustawę Prawo przedsiębiorców będącą jedną z pięciu ustaw wprowadzanych w ramach tzw. „Konstytucji Biznesu”. Art. 5 tej ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości prowadzenia przez osoby fizyczne tzw. „działalności nierejestrowej”, zdefiniowanej jako działalność na najmniejszą skalę z miesięcznym przychodem do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku limit ten wynosi 1050 zł).

09:42, 08.02.2018 Ewelina Nawrocka

O obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej decyduje siedziba kontrahenta, a nie siedziba banku, w którym posiada rachunek

Realizacja transakcji z podmiotem mającym rachunek w banku z raju podatkowego nie powoduje samoczynnie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

09:40, 08.02.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W dniu 5 lutego br. skierowano do pierwszego czytania w Sejmie rządowy projekt nowej ustawyo przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

08:18, 08.02.2018 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Opłata recyklingowa - za reklamówkę trzeba zapłacić

Od 1 stycznia br. przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego zostali zobowiązani do pobierania opłaty recyklingowej od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczonych do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

15:01, 10.01.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ulga na samochód na korzystniejszych zasadach już w rozliczeniu za 2017 rok

Każdy kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub ma przyznaną rentę, a jednocześnie jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, może odliczyć od podatku kwotę 2280 zł. Nie trzeba już dokumentować faktu wykorzystywania samochodu dla potrzeb niepełnosprawności. Nowe zasady odliczeń ulgi na samochód możemy stosować już przy rozliczeniu podatku za 2017 rok.

14:50, 10.01.2018 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Jednorazowa amortyzacja może dotyczyć również zamortyzowanych częściowo w 2017 roku środków trwałych

Możliwość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dotyczy również środków trwałych, które zostały nabyte po 1.01.2017 r. i zostały częściowo już w tym roku zamortyzowane.

14:47, 10.01.2018 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Stawka podatku od gruntu zależy od sposobu jego wykorzystania, a nie od statusu posiadacza

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że grunty będące we współposiadaniu przedsiębiorcy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie muszą być opodatkowane według najwyższej stawki podatku od nieruchomości, jeśli grunt nie jest wykorzystywany w działalności.

14:38, 10.01.2018 Ewelina Nawrocka

Obowiązek rozliczenia WNT w przypadku otrzymania faktury z zagranicznym VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) ma miejsce w każdym przypadku, gdy krajowy podatnik VAT czynny, zakupi na potrzeby prowadzonej działalności towary od czynnego podatnika podatku od wartości dodanej i w wyniku tej transakcji towary zostaną przywiezione do Polski z terytorium innego państwa Unii.

14:30, 10.01.2018 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zakup materiałów poza strefą ekonomiczną rodzi ryzyko utraty zwolnienia podatkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej wiąże się z pewnymi przywilejami. Podstawową preferencją ustawodawcy jest zwolnienie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

14:17, 10.01.2018 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatki na ekspertyzy, opinie i usługi doradcze tylko wówczas, gdy zostały nabyte od jednostki naukowej

Od 1 stycznia 2018 roku kosztami kwalifikowanymi, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową są wyłącznie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, które zostały nabyte na podstawie umowy od jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

14:08, 10.01.2018 Piotr Adamczyk

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 27 listopada 2017 r., dotyczący rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji sprzedaży na 2018 r.

10:05, 14.12.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Od 2018 roku 1000 złotych świadczeń z ZFŚS wolne od podatku

Od 2018 roku pracownicy i członkowie ich rodzin będą otrzymywać więcej świadczeń socjalnych zwolnionych od podatku PIT. To efekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w obszarze zwolnień przedmiotowych, w tym świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu socjalnego.

10:02, 14.12.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zapomogi z ZFŚS zwolnione z podatku bez limitu

Od nowego roku pracownik, czy też członek jego rodziny może uzyskać zapomogę, sfinansowaną ze środków ZFŚS zwolnioną z podatku bez względu na jej wysokość.

09:59, 14.12.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Z końcem 2017 roku upływa termin do wypełnienia niektórych obowiązków związanych z raportowaniem CbC

Przypominamy, iż z końcem 2017 roku dla niektórych jednostek upływa termin do złożenia informacji o grupie podmiotów (raport CbC) za 2016 rok oraz powiadomień o tym, która jednostka z grupy będzie składała raport za rok 2017.

09:57, 14.12.2017 Ewelina Nawrocka

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji realizowanych w oddziale

Zakład przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce nie stanowi odrębnego podatnika od jednostki macierzystej, jednocześnie jednak dochody, które mogą zostać przypisane temu zakładowi podlegają opodatkowaniu w Polsce. Z tego względu ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych również na położone na terytorium Polski zakłady zagranicznych przedsiębiorstw (w tym także z tytułu transakcji realizowanych z jednostką macierzystą).

09:54, 14.12.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Dodatkowe atrakcje podczas szkolenia produktowego wyłączone z kosztów podatkowych

W ramach szkoleń mających na celu prezentację oferty podatnika niejednokrotnie zapewniane są dodatkowe atrakcje towarzyszące, które  obejmują występy artystów, organizację imprezy sportowej, czy też uroczystego bankietu po zakończeniu prezentacji towarów. Podatnicy mają wątpliwości czy wydatki ponoszone na tego rodzaju atrakcje mogą stanowić koszty podatkowe.

09:51, 14.12.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Kwota utraconego wadium nie stanowi KUP

Odmowa zawarcia umowy na skutek błędu w ofercie powoduje brak podstaw do uznania kwoty zatrzymanego wadium za koszt uzyskania przychodów. Tak wynika z najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 października 2017 roku.

09:47, 14.12.2017 Piotr Adamczyk

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności od spółki osobowej

Trudno jest zaliczyć w koszty podatkowe nieściągalną wierzytelność od spółki osobowej. Jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, to de facto mamy do czynienia z wieloma podmiotami zobowiązanymi do uregulowania długu spółki. W konsekwencji w stosunku do każdego z nich trzeba uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności.

11:56, 13.11.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Udział w zagranicznych targach z podatkiem u źródła

Nabyte usługi od zagranicznego organizatora targów handlowych należy zakwalifikować jako usługi reklamowe bądź też świadczenia o podobnym charakterze, które co do zasady podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 20%. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 września 2017 roku (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.143.2017.1.BG).

11:49, 13.11.2017 Piotr Adamczyk

Prawo do weryfikacji straty przedawnia się po 5, a nie po 10 latach

W dniu 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego podjął uchwałę, w sprawie okresu przedawnienia prawa do odliczenia straty podatkowej.

11:43, 13.11.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Faktura z błędnym określeniem przedmiotu sprzedaży nie daje prawa do odliczenia VAT

Jednym z obowiązkowych elementów faktury jest wskazanie nazwy towaru lub usługi. Podanie na fakturze błędnej nazwy dokonanej czynności, może skutkować brakiem prawa do odliczenia u odbiorcy faktury.

11:39, 13.11.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Wydatki na aplikację prawniczą mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawniczych może zaliczyć ponoszone przez nią od momentu rozpoczęcia działalności opłaty za aplikację radcowską oraz składkę korporacyjną do kosztów uzyskania przychodów.

11:34, 13.11.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

MF ostrzega przed optymalizacją z wykorzystaniem dywidend

Ministerstwo Finansów wydało kolejne, już piąte w tym roku, ostrzeżenie przed stosowaniem schematów optymalizacyjnych. Tym razem ostrzeżenie dotyczyło przypadków nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.

11:21, 13.11.2017 Ewelina Nawrocka

Planowana likwidacja górnego limitu do naliczania składek ZUS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skutkiem przyjęcia projektowanego rozwiązania ma być zwiększenie obciążeń składkowych zarobków najlepiej zarabiających.

11:16, 13.11.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Od 2019 r. okres przechowywania akt pracowniczych tylko 10 lat

Rada Ministrów w dniu 24 października br. przyjęła, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Najważniejsze zmiany przewidziane w powyższym projekcie obejmują skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

11:00, 13.11.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Moment zaliczenia do KUP wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych po przekształceniu

Przy przekształceniu koszty wynagrodzeń pracowniczych stanowią koszt podatkowy, w miesiącu za który wynagrodzenia te są należne, niezależnie od faktu, który podmiot (przekształcany, czy przekształcony) wypłaci pracownikom należności.

14:48, 12.10.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Planowane zmiany w Prawie Pracy w 2018 roku

Pracodawcy musze się przygotować na istotne, planowane zmiany w prawie pracy.

Nad zmianami w Kodeksie Pracy pracują obecnie niezależnie od siebie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy oraz Kancelaria Prezydenta RP.

14:11, 12.10.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatki na nasadzenia zastępcze drzew i krzewów poza wartością początkową

Wydatki na nasadzenia zastępcze drzew podlegają zaliczeniu do kosztów bieżących. Nie należy ich uwzględniać w wartości początkowej środka trwałego.

14:06, 12.10.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Wydatki na nabycie stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy w KUP

Wydatki na zakup stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy, można zaliczyć do kosztów podatkowych jeżeli strój pełni funkcję reklamową. Prawo do takiego kosztu ma również przedsiębiorca jednoosobowy.

14:02, 12.10.2017 Piotr Adamczyk

Upływ terminu przedawnienia skutkuje przychodem

Upływ terminu przedawnienia skutkuje powstaniem  przychodu u dłużnika. Jeżeli dłużnikami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności, wierzyciel  ma obowiązek wystawić tym osobom informację podatkową PIT-8C.

13:59, 12.10.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Planowane zmiany w podatku PIT od 2018 roku

Od 2018 roku planowane jest wprowadzenie szeregu zmian do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niektóre z nich będą miały charakter istotny, niektóre zaś tylko porządkujący.

13:50, 12.10.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zbliża się termin do złożenia powiadomienia w sprawie raportu CbC

Do 31 października 2017 r. niektóre spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych będą musiały zawiadomić organy podatkowe, który podmiot z grupy jako podmiot dominujący obowiązany jest do złożenia tzw. raportu CbC.

13:42, 12.10.2017 Ewelina Nawrocka

„E-kasy” już w 2019 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający kasy fiskalne posiadające połączenie z Centralnym Repetytorium Kas, w którym docelowo mają być przechowywane wszystkie wystawiane paragony.

13:36, 12.10.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opodatkowania VAT kontraktów menadżerskich

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) państwowe oraz samorządowe spółki kapitałowe zostały zobligowane do zatrudniania członków zarządów w oparciu o umowy o świadczenie usług zarządzania.

Zawarcie takiej umowy, w świetle prezentowanego ostatnio stanowiska organów podatkowych stanowi przejaw podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. W konsekwencji, w ocenie organów podatkowych, każdy członek zarządu, który zawarł umowę o świadczenie usług zarzadzania, bez względu na warunki jej wykonywania, postrzegany był jako podatnik VAT.

11:14, 09.10.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

PKWiU 2008 może zostać w podatkach rok dłużej

PKWiU z 2008 najprawdopodobniej będzie obowiązywać do końca 2018 roku. 

08:48, 12.09.2017 Ewelina Nawrocka

Od 2018 roku nowe przepisy o danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane w skrócie RODO). 

08:46, 12.09.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Dostawa betonu do określonego miejsca nie podlega odwrotnemu obciążeniu

Dostawa betonu i wypompowanie go w określone miejsce nie podlega odwrotnemu obciążeniu. W tym wypadku decydujące znaczenie ma zakres odpowiedzialności sprzedawcy.

08:43, 12.09.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji nie dotyczą powiązań rodzinnych

Zakres podmiotów powiązanych przy cienkiej kapitalizacji jest węższy niż w przepisach dotyczących cen transferowych. Do stosowania przepisów w zakresie cienkiej kapitalizacji są zobowiązane wyłącznie podmioty, które są powiązane ze sobą tylko kapitałowo.

08:39, 12.09.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Bilety lotnicze bez podatku u źródła

Przedsiębiorcy nie będą musieli się już martwić brakiem certyfikatów rezydencji usługodawców świadczących przewozy pasażerskie lotnicze. Ostatnia nowelizacja wyłącza z opodatkowania podatkiem u źródła tego rodzaju należności.

08:36, 12.09.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Mali podatnicy mogą skorzystać z dwóch ulg amortyzacyjnych

Dzięki ostatnim zmianom przedsiębiorcy, którzy spełniają definicję małego podatnika bądź rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą w tym samym roku zaliczyć do kosztów podatkowych zarówno jednorazowy odpis do wysokości 50 tys. euro, jak też do 100 tys. zł.

08:33, 12.09.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Wycieczka z socjalnego może być bez podatku

W najnowszych stanowiskach organów podatkowych znajdujemy potwierdzenie, że udział pracownika w wycieczce sfinansowanej z ZFŚS może być bez podatku PIT.

Tak będzie kiedy celem wycieczki jest między innymi integracja załogi i każdy z pracowników ma możliwość wzięcia udziału w wycieczce, potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2017 r., znak:: 0115-KDIT2-2.4011.117.2017.1.NPR.

11:43, 08.08.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nie każda mała spółka ma prawo do 15% CIT

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. dochody małych podatników, oraz podatników rozpoczynających działalność są opodatkowane obniżoną – 15% stawką podatku dochodowego od osób prawnych. W ostatnim okresie zostały wydane dwie interesujące interpretacje dotyczące prawa do 15% CIT.

11:41, 08.08.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Od 2018 roku planowane jest wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

11:38, 08.08.2017 Piotr Adamczyk

Strata ze zbycia wierzytelności własnej w KUP – tylko w kwocie netto

Ustawy o podatkach dochodowych uzależniają zaliczenie straty z odpłatnego zbycia wierzytelności do kosztów podatkowych od uprzedniego zarachowania jej do tzw. przychód należny. Przepisy nie wskazują jednak, czy w KUP może się znaleźć jedynie kwota netto należności, czy też kwota wraz z podatkiem VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w licznych orzeczeniach, w tym w szczególności w uchwale z dnia 11 czerwca 2012 r. Sygn. akt I FPS 3/11 potwierdził, że kosztem podatkowym jest cała kwota należności wraz z należnym VAT (brutto).

11:06, 08.08.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Skończy się spór o zasady potrącania w czasie kosztów pośrednich

Koszty pośrednie od 2018 r. będą zarówno dla celów bilansowych i podatkowych potrącane jednolicie.

Ustawa o CIT dzieli koszty na bezpośrednie, które są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody oraz koszty pośrednie, potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo innego dowodu w przypadku braku faktury.

11:00, 08.08.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Przykłady nadużycia prawa w VAT – manipulowanie ceną produktów w zestawie

Przy sprzedaży zestawów produktów funkcjonalnie ze sobą niepowiązanych, dla potrzeb VAT należy odrębnie wycenić każdy z nich. Wycena taka jest bezwzględnie konieczna, jeżeli elementy zestawu objęte są różnymi stawkami VAT. Może przy tym pojawić się pokusa, aby cenę produktu z niższą stawką VAT ustalić na maksymalnie wysokim poziomie, natomiast ten ze stawką wyższą sprzedać - za przysłowiową „złotówkę”, wpływając w ten sposób na obniżenie obciążenia podatkiem VAT.

10:58, 08.08.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Dane o dochodach niektórych podatników CIT zostaną ujawnione

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Założeniem projektu jest podawanie do publicznej wiadomości przez Ministra właściwego ds. finansów publicznych niektórych danych dotyczących 4.500 podatników CIT o najwyższych przychodach (z wyłączeniem podatkowych grup kapitałowych) oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych.

 
12:04, 07.07.2017 Łukasz Błażewicz - doradca podatkowy

Odsetki naliczone do momenty zakończenia inwestycji zwiększają wartość początkową

Odsetki należne bankowi do momentu oddania środka trwałego do używania powiększają jego wartość początkową, niezależnie kiedy zostaną zapłacone. A contario – odsetki naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania - pozostają bez wpływu na wartość początkową, ale będą kosztem podatkowym dopiero w chwili ich opłacenia.

08:28, 07.07.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Niepotrącony, a dopłacony przez płatnika podatek u źródła można dać w koszty

Płatnik ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu poniesionego ciężaru podatku u źródła za zagranicznego kontrahenta poprzez ubruttowienie wypłacanej na jego rzecz należności.

08:27, 07.07.2017 Piotr Adamczyk

Transport i montaż wyrobów poza strefą nie wyklucza zwolnienia w CIT

Niektóre czynności związane z prowadzoną działalnością na terenie strefy faktycznie mogą lub nawet muszą być wykonywane poza jej terenem. Transport i montaż elementów stalowych poza strefą stanowią element działalności produkcyjnej prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, która może być z podatku zwolniona.

08:23, 07.07.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Limit zakupów 200 zł przy TAX FREE

Od 1 sierpnia wraca limit zakupów 200 zł przy TAX FREE

08:22, 07.07.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Dwa lata na skorzystanie z „ulgi na złe długi"

Z ulgi na złe długi można skorzystać tylko wówczas, jeżeli od wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata liczone od końca roku, w którym faktura została wystawiona

08:21, 07.07.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów czeka na propozycje sposobów weryfikacji kontrahentów w VAT

Ministerstwo planuje wydać objaśnienia podatkowe dotyczące należytej staranności w VAT i oczekuje w tym zakresie propozycji podatników co do sposobów weryfikacji kontrahentów dla potrzeb odliczenia VAT naliczonego.

08:16, 07.07.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazało się kolejne ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową. Tym razem jest ona związana z funkcjonowaniem spółek w podatkowych grupach kapitałowych.

10:58, 27.06.2017 Łukasz Błażewicz, doradca podatkowy

Dożywotnia służebność mieszkania nie uprawnia do zwolnienia z podatku

Organy podatkowe prezentują profiskalną interpretację przepisów dotyczących zwolnienia  od podatku środków pieniężnych wydatkowanych na cele mieszkaniowe.

Przeznaczenie uzyskanych przychodów ze zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat na realizację własnych celów mieszkaniowych co do zasady pozwala na zmniejszenie ciężaru opodatkowania.

09:07, 13.06.2017 Łukasz Błażewicz

Wydatki na gadżety reklamowe niekiedy mogą być kwestionowane przez organy podatkowe

Spółka przekazuje obecnym bądź potencjalnym kontrahentom drobne, zwyczajowo przyjęte prezenty, jak długopisy, kalendarze, komplety do kawy, breloki do kluczy, etui, jedwabne krawaty ze spinkami, MP4, multinarzędzia, latarki z kompletem narzędzi, pendrive, portfele, ramki cyfrowe, stacje pogodowe, zegary ścienne, kubki termiczne i inne gadżety. Prezenty przekazywane są zarówno potencjalnym klientom (np. podczas targów), jak i dotychczasowym klientom Spółki. Niektóre prezenty posiadają logo Spółki, a inne nie, a ich wartość jednostkowa jest stosunkowo niska, przez co z pewnością nie noszą charakteru okazałości czy wystawności. W związku z przekazywaniem drobnych upominków, Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wnosząc o potwierdzenie, iż wydatki na drobne upominki mogą stanowić jej koszty podatkowe. 

09:05, 13.06.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Ulgi inwestycyjne na nowych zasadach

Podatnicy podatku CIT jak i PIT, będą mogli skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na nabywane środki trwałe do wysokości 100.000 złotych rocznie. Warunek - muszą nabyć środki trwałe fabrycznie nowe, za minimalną kwotę 10.000 zł w roku. Przy czym może to być kilka środków trwałych, ale wartość początkowa każdego z nich powinna być większa niż 3.500 zł. 

09:02, 13.06.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nawet od nieukończonego budynku gmina może żądać podatku od nieruchomości

Rozpoczęcie użytkowania budynku, nawet jeszcze niewykończonego, powoduje konieczność zapłacenia podatku ustalanego od całego budynku. Tak wynika z najnowszego wyroku NSA z 5 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1038-41/15), oddalającego skargę kasacyjną spółki na niekorzystne dla niej rozstrzygnięcie nakazujące zapłatę podatku od nieruchomości od jeszcze nieukończonej powierzchni budynku.

09:01, 13.06.2017 Piotr Adamczyk

Zmiana sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych

Z dniem 1 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące m.in. zaskarżania interpretacji indywidualnych.

08:58, 13.06.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Schematy optymalizacji podatkowej, do których można zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – ostrzeżenie Ministra Finansów

Ministerstwo Finansów w dniu 8 maja 2017 roku opublikowało dokument, którego celem jest poinformowanie podatników o liście zagadnień mogących skutkować zastosowaniem wprowadzonej z dniem 15 lipca 2016 r. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej) w stosunku konkretnych schematów optymalizacyjnych.

11:34, 11.05.2017 Piotr Adamczyk

70% podatku od odszkodowania za zachowanie zakazu konkurencji

Spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna posiada mniej niż 50 % udziałów/akcji będzie musiała pobrać 70% podatek w przypadku wypłaty odszkodowania  z tytułu zakazu konkurencji ponad sześciokrotność wynagrodzenia.

11:24, 11.05.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Przedsiębiorcy posiadający więcej niż jedno zezwolenie strefowe jednak powinni ustalać dochód zwolniony z CIT odrębnie dla każdego zezwolenia

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia w specjalnej strefie ekonomicznej korzystają z preferencji podatkowych. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w strefach jest na tyle atrakcyjna, że niekiedy przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą na podstawie jednego zezwolenia strefowego występuje z wnioskiem o wydanie kolejnego, decydując się na kolejne inwestycje lub zwiększenie zatrudnienia.

11:20, 11.05.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Przychód z dzierżawy znaku towarowego nie może być opodatkowany ryczałtem

Przychody uzyskane przez osoby fizyczne z tytułu najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (o ile nie są one uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Przedmiotem umów najmu lub dzierżawy są najczęściej nieruchomości. Jednak możliwe jest zawarcie umowy najmu ruchomej, jak również praw majątkowych. Należy wskazać, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie ograniczają możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wyłącznie do przychodów uzyskanych z oddania w najem nieruchomości. Dlatego też mogą pojawić się wątpliwości, czy również przychody uzyskane z tytułu  oddania w najem (lub dzierżawę) praw majątkowych mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

11:17, 11.05.2017 Łukasz Błażewicz

Cienka kapitalizacja - decyduje wielkość udziałów na moment udzielania pożyczki

Przepisy ustawy o CIT przewiduję ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek uzyskanych od podmiotów powiązanych. Aktualny poziom powiązań bezpośrednich i pośrednich określony jest na poziomie 25%.

Z ostatnich stanowisk organów podatkowych, jak i orzeczeń sądowych wynika, że dla celów podatkowych należy badać poziom powiązań na moment udzielania pożyczki a nie na moment spłaty odsetek. A to z kolei prowadzi do wniosku, że zmniejszenie  wielkości udziału pożyczkodawcy, już po fakcie udzielenia pożyczki podmiotowi powiązanemu, nie pozwala na optymalizację podatkową zmierzającą do zaliczania w koszty podatkowe większej kwoty odsetek. 

11:15, 11.05.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Odwrotne obciążenie w budowlance – pułapki klasyfikacji GUS

Usługa montażu rusztowań dla potrzeb budowy sceny na imprezę kulturalną też z odwrotnym obciążeniem.

 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2017 r., (sygn. 0461-ITPP3.4512.203.2017.1.MD) stwierdził, że zaklasyfikowanie usług montażu, demontażu i dzierżawy rusztowań świadczonych dla potrzeb budowy scen na „imprezy kulturowe” do PKWiU 43.99.20.0, mimo, że prace te (w ocenie pytającej Spółki) nie są wykonywane w ramach budowy, bądź remontu budynków, urządzeń, bądź mostów, zobowiązuje do zastosowania do nich tzw. odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, a nie zasad ogólnych, o ile zostaną spełnione pozostałe podmiotowe przesłanki (transakcja realizowana pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, w ramach której usługodawca pełni rolę podwykonawcy).

11:03, 11.05.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Również na rzecz zagranicznych przedsiębiorców zapłata musi być za pośrednictwem rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2017 r. na gruncie ustaw o podatkach dochodowych obowiązuje ograniczenie możliwości zaliczenia wydatku w koszty podatkowe, który nie został poniesiony za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, jeżeli:
stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

15:22, 11.04.2017 Łukasz Błażewicz

Ustawa o wymianie informacji podatkowych

W dniu 20 marca 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa ma na celu uporządkować, w jednym akcie prawnym, zagadnienia związane z wymianą informacji podatkowych, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany tych informacji, kontrolę ich wykonywania, jak również obowiązki dotyczące automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podatkowej.

15:13, 11.04.2017 Piotr Adamczyk

Odliczenie kosztów wynagrodzeń w ramach ulgi B+R jest obarczone ryzykiem

Na podstawie obowiązującej od początku 2016 r. roku ulgi badawczo-rozwojowej podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

15:09, 11.04.2017 Łukasz Błażewicz

Składki ZUS - przelew na jeden rachunek składkowy

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, autorstwa ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

15:06, 11.04.2017 Piotr Adamczyk

Podatnik ma prawo do interpretacji, pomimo iż w tej samej sprawie toczy się postępowanie za inny rok podatkowy

W celu uzyskania ochrony podatkowej, podatnicy (płatnicy, inkasenci) występują z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Wnioskodawca składa w tym zakresie odpowiednie oświadczenie.

15:00, 11.04.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Minister Rozwoju zapowiada likwidację 10% podatku u źródła od biletów lotniczych

Z komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rozwoju wynika, iż Ministerstwo przygotowało zmiany do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany te dotyczą zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku ubiegania się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku zakupu biletu u zagranicznego przewoźnika oraz obowiązku pobierania w Polsce 10% zryczałtowanego podatku u źródła.

14:47, 11.04.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Przeksięgowanie zwrotu VAT jedynie na poczet podatków państwowych

W świetle przepisów Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe może zostać uregulowane m.in. poprzez zaliczenie (przeksięgowanie) nadpłaty w innym  podatku. Pojęcie nadpłaty obejmuje także zwrot podatku VAT.

14:45, 11.04.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Dodatnia wartość firmy bez podatku PCC

Nabywający przedsiębiorstwo zazwyczaj jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie wyższe niż wartość wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Nadwyżka ceny zakupu nad wartością rynkową składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa stanowi dodatnią wartość firmy. Różnica ta wynika z uznania, renomy rynkowej, wartości doświadczenia pracowników czy kontaktów handlowych nabywanego przedsiębiorstwa.

Zdaniem organów podatkowych, jeżeli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa strony wyodrębniły wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatku, podatek należało pobrać według właściwych stawek. Jeżeli jednak nie wyodrębniono wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, to podatek należy pobrać według stawki najwyższej od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych. W podstawie opodatkowania należy również ująć dodatnią wartość firmy.

09:58, 10.03.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Potrącenie z tytułu kar umownych zwalnia dłużnika z obowiązku korekty VAT naliczonego

Podatnik, który nie uregulował należności za fakturę w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, zgodnie z art. 89b ustawy o VAT jest zobowiązany pomniejszyć podatek naliczony o kwotę VAT odliczonego na podstawie tego dokumentu, w zakresie przypadającym na nieuregulowane zobowiązanie.

Z zasady każdy sposób uregulowania faktury wyłącza obowiązek korekty po stronie dłużnika, nie mniej jednak w praktyce mogą pojawić się sytuacje budzące wątpliwości. To takiego właśnie przypadku odniósł się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2017 r. sygn. 2461-IBPP2.4512.1012.2.BW.

09:56, 10.03.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zmiany w rozliczeniach z podatku PIT

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, uchwalono zmiany dotyczące indywidualnych rozliczeń z podatku PIT.

Podstawowa zmiana, wprowadzona do ustawy o PIT polega na umożliwieniu podatnikom przesłania do organu podatkowego wniosku o sporządzenie indywidualnego zeznania rocznego. Wnioski takie można będzie składać tylko w formie elektronicznej w terminie od 1 stycznia do 15 kwietnia każdego roku. Wyjątkowo przy rozliczeniach za bieżący, 2016 rok wnioski o sporządzenie zeznania składać będzie można dopiero od 15 marca b.r.  We wniosku należało będzie podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Ten sposób rozliczenia przewidziany jest tylko dla  tych podatników, którzy uzyskują dochody za pośrednictwem płatników i rozliczają się na formularzu PIT-37. Podatnicy mogą wnioskować o sporządzenie dla nich łącznego rozliczenia małżonków, odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jak też o odliczenie przysługujących ulg, czy też przekazanie 1% podatku na rzecz OPP.

09:55, 10.03.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Nowy kody wyrejestrowania w przypadku przejęcia zakładu pracy

Komunikowanie się z ZUS w zakresie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń, jak również bieżących rozliczeń z tytułu składek, zasadniczo odbywa się elektronicznie, w oparciu o sformalizowane druki. Co istotne, niektóre dane i informacje muszą zostać podane w nich w postaci kodu numerycznego.

Z dniem 1 marca br. wprowadzono zmiany polegające na dodaniu nowego kodu przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego.

Dodany kod „800” należy stosować w przypadku wyrejestrowania pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Dotychczas w tym zakresie należało stosować kod „600 – inna przyczyna wyrejestrowania”.

09:53, 10.03.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zakup biletów lotniczych od polskiego pośrednika zwalnia z obowiązku pobrania podatku u źródła

Najnowsze stanowisko organów podatkowych jest korzystne dla podatników, którzy kupują bilety od podmiotów zagranicznych, ale za pośrednictwem polskich pośredników.

W ocenie organu podatkowego, podatnik który dokonuje płatności za bilety lotnicze na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, nie jest zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Tak wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 lutego 2017 r. sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.965.2016.2.AP.

09:52, 10.03.2017 Piotr Adamczyk

Od 1 marca nastąpiła rewolucja w strukturach organów podatkowych, skarbowych i celnych

Od 1 marca br. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej wprowadziła nową służbę – Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Krajowa Administracja Skarbowa uzyskała szerokie uprawnienia, które mają jej pomóc w skutecznym ściąganiu zaległych podatków oraz eliminacji tzw. szarej strefy.

09:49, 10.03.2017 Agata Kowalik - radca prawny, doradca podatkowy

Jak liczyć limit dla płatności gotówkowych?

Od 1 stycznia 2017 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono przepisy, na mocy których wyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów wydatki, za które zapłata nastąpiła niezgodnie z uregulowaniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ta z kolei wymaga, aby płatności pomiędzy przedsiębiorcami były regulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

10:42, 16.02.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Utrata zwolnienia z VAT uprawnia do korekty podatku naliczonego

Prawo do odliczenia VAT naliczonego w żadnym przypadku nie obejmuje zakupów dedykowanych transakcjom zwolnionym z tego podatku. Stąd też u podatników korzystających ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców (w ramach limitu obrotów aktualnie do 200 000 zł), u których cała sprzedaż nie jest obciążona VAT, możliwość dokonywania odliczeń w ogóle nie występuje.

11:05, 10.02.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Upominki przekazywane indywidualnym kontrahentom to reklama

Przedmioty zaopatrzone w firmowe logo, nawet jeżeli są przekazywane jako prezenty dla indywidualnych, wybranym kontrahentów, stanowią koszt reklamy a nie reprezentacji – takie podejście potwierdził NSA w wyroku z dnia 9 listopada 2016 r. sygn. akt II FSK 2293/16.

11:02, 10.02.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Umowa zlecenia nie zawsze musi być rozliczana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wskazał, że umowy zlecenia, które odpowiadają zakresowi przedmiotowemu prowadzonej działalności gospodarczej nie muszą w każdej sytuacji prowadzić do powstania przychodu z działalności gospodarczej.

 
10:58, 10.02.2017 Łukasz Błażewicz

Rozbieżne stanowiska organów podatkowych w zakresie powstania przychodu z umorzenia odsetek

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera przykładowy wykaz zdarzeń uznanych za przychody podatkowe. Do przychodów podatkowych zalicza się w szczególności wartość nieodpłatnych świadczeń oraz wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Są to przysporzenia majątkowe podatnika o charakterze trwałym, powodujące wzrost jego majątku.

10:53, 10.02.2017 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Podatek PIT od nagród otrzymywanych przez uczestników akcji promocyjnych

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu udziału w konkursach i akcjach promocyjnych, na tych samych zasadach jakich są opodatkowane ich przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka przekazująca nagrody na rzecz przedsiębiorców nie jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek z tego tytułu. Takie stanowisko wynika z interpretacji podatkowej z dnia 2 lutego 2017 r. (znak: 2461-IBPB-1-1.4511.652.2016.1.BS).

10:48, 10.02.2017 Piotr Adamczyk

Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie płatności gotówkowych powyżej 15.000 zł

Z najnowszego stanowiska Ministerstwa Finansów wynika, że „Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczy dwóch stron transakcji , jednak przepisy podatkowe które odwołują się do tej regulacji dotyczą wyłącznie jednej strony, czyli nabywcy. Skutki podatkowe dokonania płatności z naruszeniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się wyłącznie do podmiotu ponoszącego koszt w ramach transakcji, a więc do strony dokonującej płatności  (zapłaty)”.10:42, 10.02.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Od 2017 r. zmieniły się zasady opodatkowania aportów

Z dniem 1 stycznia 2017 r.  weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1550). Ustawa wprowadziła m. in. zmiany dotyczące zasad opodatkowania aportów. Nowela dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (zmiana art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), jak i podatku dochodowego od osób prawnych (zmiana art. 12 ust. 1 pkt ustawy o CIT).

10:40, 10.02.2017 Agata Kowalik – radca prawny, doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów o obliczaniu zaliczki na podatek po zmianach w 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wysokości tzw. kwoty wolnej od podatku. Z uwagi na nie do końca jasne przepisy ustawy nowelizującej zakłady pracy nie miały pewności, czy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego tj. 85 528 zł zaprzestać pomniejszania kwoty wolnej od podatku. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w tym zakresie. Poniżej treść stanowiska.

14:19, 12.01.2017 Agata Paul - radca prawny, doradca podatkowy

Dla kogo zwolnienie z obowiązku wysyłki JPK_VAT w 2017 r.

Od lipca 2016 r. czynni podatnicy VAT prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, zostali objęci obowiązkiem przekazywania miesięcznych informacji o prowadzonych ewidencjach VAT w strukturze JPK_VAT.

14:01, 12.01.2017 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na naukę języka obcego do kosztów podatkowych

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bardzo często uczestniczą w różnego rodzaju formach kształcenia, które mają na celu nabycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z przykładów jest nauka języka obcego.

13:52, 12.01.2017 Łukasz Błażewicz

Darowizna pieniężna musi być za pośrednictwem rachunku bankowego

Przekazanie obdarowanemu pieniędzy w gotówce nie spełnia warunku udokumentowania środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy. Tak orzekł NSA w wyroku z dnia 5 stycznia 2017 roku, sygn. akt II FSK 3600/14, przypominając jednocześnie, że przepis art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyraźnie wskazuje, że zwolniona z podatku jest tylko darowizna, której przekazanie następuje za pośrednictwem rachunku bankowego nabywcy.

13:40, 12.01.2017 Piotr Adamczyk

Uproszczona metoda wpłacania zaliczek nie przewiduje obniżenia CIT do 15%

Ustawodawca zapomniał o obniżeniu stawki podatku CIT do 15 proc. dla firm wybierających uproszczoną metodę wpłacania zaliczek.

13:33, 12.01.2017 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma obowiązywać do końca 2017 r. Zasadniczo w rozporządzeniu zostały powielone dotychczas obowiązujące regulacje.

13:29, 12.01.2017 Łukasz Błażewicz

Podatek u źródła - zmiany od 2017 r.

Od 2017 roku, niemal zawsze w przypadku płatności za usługi nabyte od nierezydenta będziemy musieli żądać certyfikatu rezydencji podatkowej, aby uniknąć obowiązku poboru podatku u źródła.

09:57, 16.12.2016 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Kalifikacja usług związanych z nieruchomościami dla potrzeb VAT

W świetle przepisów o VAT podatek należny od danej transakcji powinien zostać rozliczony w miejscu (w państwie), w którym przypada miejsce jej świadczenia. Przy usługach świadczonych pomiędzy podatnikami, z zasady miejscem tym jest kraj siedziby usługobiorcy będącego podatnikiem.

09:55, 16.12.2016 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Koszty wynajmu mieszkania dla członka zarządu

Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki ponoszone na wynajem mieszkania dla członka zarządu, będącego jednocześnie udziałowcem Spółki – taki wniosek wynika z ostatniej interpretacji podatkowej z dnia 8 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-2.4510.982.2016.1.AP). Do tych wydatków można zaliczyć czynsz najmu, opłaty do spółdzielni mieszkaniowej oraz opłaty za media.

09:54, 16.12.2016 Łukasz Błażewicz

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2017 roku

Od stycznia 2017 r. podwyższeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

09:45, 16.12.2016 Piotr Adamczyk

Odpisy na ZFŚS w 2017 roku

Znana jest już wysokość odpisów na ZFŚS w 2017 roku.

Ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 poz. 1984) postanowiono, że w roku 2017 podstawą do naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r.

09:29, 16.12.2016 Bożena Nowicka - doradca podatkowy

Remont sąsiedniej nieruchomości nie uprawnia do kosztów

Przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem o organem podatkowym było prawo zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na remont sąsiedniej nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanych przez dewelopera budynków znajdował się budynek z lat sześćdziesiątych ze starą elewacją. Podatnik postanowiła zagospodarować sąsiadujący teren poprzez modernizację elewacji i dachu budynku,  a także remont chodnika niestanowiącego jej własności.

09:28, 16.12.2016 Piotr Chojnacki - radca prawny, doradca podatkowy

Zwolnienie z akcyzy tylko dla zakładu energochłonnego dbającego o środowisko

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy akcyzowej przewidują odrębne zwolnienia z akcyzy dla czynności, których przedmiotem

13:37, 22.11.2016 Anna Mełgieś - doradca podatkowy

Zmiany w strukturze JPK_VAT od 1 stycznia 2017 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję struktury JPK_VAT, która ma obowiązywać przy wysyłaniu informacji o prowadzonej ewidencji podatku od towarów i usług od stycznia 2017 r.

08:51, 14.11.2016 Anna Mełgieś

Odwrotne obciążenie obejmie branżę budowlaną

Pod obrady Sejmu trafił Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Przypomnijmy, że wynikające z niego zmiany mają objąć między innymi wprowadzenie odwrotnego obciążenia VAT przy świadczeniu niektórych usług budowlanych. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyła wszystkich podatników, a jedynie tych, którzy działają w branży budowlanej jako podwykonawcy. Oznacza to, że firmy realizujące roboty budowlane w charakterze wykonawców będą rozliczać VAT należny na dotychczasowych zasadach.

08:33, 14.11.2016 Anna Mełgieś

Wydatki na samochód wykorzystywany sporadycznie w celach prywatnych w całości w KUP

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać w całości odpisy amortyzacyjne od samochodu, nawet jeśli jest on wykorzystywany prywatnie. Kosztem będą również wszystkie wydatki dotyczące używania takiego samochodu w działalności.

08:18, 14.11.2016 Piotr Adamczyk

Zmiany w uldze badawczo – rozwojowej od 2017 roku

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.  Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawach o podatkach dochodowych, których skutkiem ma być zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

08:02, 14.11.2016 Agata Paul

Cienka kapitalizacja - zasady obliczania kapitału własnego

Odsetki wypłacane przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniom w zakresie prawa zaliczania ich do kosztów podatkowych. Wyłączeniu w odpowiedniej proporcji podlegają m.in. odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający ponad 25% udziałów (akcji) spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec tego podmiotu, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki.

07:59, 14.11.2016 Piotr Chojnacki

Jeden rachunek do opłacania wszystkich należności względem ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej przedstawiło projekt z dnia 18.10.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy a także zmianie niektórych innych ustaw - wprowadzający uproszczenia w zakresie regulowania należności względem ZUS.

07:53, 14.11.2016 Bożena Nowicka, doradca podatkowy

Podatnikami podatku od niektórych instytucji finansowych mogą być również przedsiębiorcy

09:10, 08.08.2016 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Interpretacja ogólna dotycząca podatku bankowego

12:31, 10.03.2016 Łukasz Błażewicz Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Zmiana rachunków bankowych do płatności niektórych podatków

09:32, 14.12.2015 Bożena Nowicka Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Od 2016 roku PIT i VAT w jednym urzędzie (Rzeczpospolita, 19.10.2015)

Od przyszłego roku zmieni się właściwość organów w zakresie podatku od towarów i usług. W przypadku osób fizycznych będzie ona ustalana według ich miejsca zamieszkania albo adresu siedziby.

Więcej w Rzeczpospolitej:

Od 2016 roku PIT i VAT w jednym urzędzie, (Rzeczpospolita, 19.10.2015)

12:13, 19.10.2015 Bożena Nowicka

Szykują się zmiany w podatkach samorządowych

12:19, 06.02.2014 Agata Kowalik Zawartość dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników

Czynniki kształtujące system podatkowy – unijna koherencja czy narodowa różnorodność? [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 108, Katowice 2012, s. 467-476

Czynniki kształtujące system podatkowy – unijna koherencja czy narodowa różnorodność? [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 108, Katowice 2012, s. 467-476

12:13, 01.06.2012 Grzegorz Matysek

Uwarunkowania skuteczności instrumentów podatkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, tom 173, s. 407-414

Uwarunkowania skuteczności instrumentów podatkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, tom 173, s. 407-414

12:13, 01.06.2011 Grzegorz Matysek

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl